Acordarea compensatiilor pentru transportul public

Acordarea compensatiilor pentru transportul public

Regulamentul
privind modul de stabilire şi achitare a compensaţiei persoanelor cu dizabilități pentru călătorii în mijloacele de transport aprobat prin Decizia Consiliului raional Ungheni nr.5/18 din 04.08.2011
I. Dispoziţii generale

Prezentul Regulament reglementează modul de stabilire şi achitare a compensaţiei persoanelor cu dizabilități pentru călătorii în mijloacele de transport ( în continuare compensaţie), (cu excepţia taximetrilor) prevăzute în Legea Republicii Moldova privind protecţia socială a persoanelor cu dizabilități nr.821-XII din 24.12.1991 , atr.41 , ulterior modificată prin Legea nr 934-XIV din 14.04.2000 “Pentru modificarea unor acte legislative”.
1. Compensaţia se acordă următoarelor categorii de populaţie :
a) persoanelor cu dizabilități de gr I şi II;
b) copiilor persoanelor cu dizabilități ;

Notă: persoanelor cu dizabilități care au gr.I şi copii cu dizabilitățibeneficiază de compensaţie dublă( pentru însoţitor).

II. Modul de stabilire şi de achitare a compensaţiei

2. Compensaţia persoanelor cu dizabilități se stabileşte de către Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei în colaborare cu autorităţile publice locale .
3. Plata compensaţiei categoriilor de populaţie se efectuiază prin intermediul ÎS “Poşta Moldovei” filiala Ungheni , prin achitarea mijloacelor băneşti în numerar.
4.Confirmarea dreptului la compensaţie se efectuiază o dată în an , pe parcursul trimestrului IV , în baza următoarelor acte justificative:
a) cererea beneficiarului;
b) copia buletinului de identitate;
c)copia Certificatului comisiei de expertiză medicală a vitalităţii, copia legitimaţiei de pensionar sau adeverinţei eliberate de Casa Teritorială de Asigurări Sociale ce confirmă gradul de invaliditate;
5. Beneficiarii de compensaţie sunt înregistraţi într-un registru în baza actelor prezentate.
6.Listele beneficiarilor într-un exemplar se perfectează de către specialiştii Direcţiei pînă la 01 noiembrie anul curent.
7. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei solicită: – mijloace financiare Direcţiei generale finanţe în baza listelor beneficiarilor.
8.Listele beneficiarilor de compensaţie se prezintă ÎS Poşta Moldovei filiala Ungheni pînă la data de 15 noiembrie a anului curent.
9.Originalul listelor de plată se păstrează la ÎS “Poşta Moldovei” filiala Ungheni.
10.Documentele justificative şi copia listelor de plată se păstrează la Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei pe parcursul a trei ani.
11. În cazul în care compensaţia a fost stabilită, dar nu s-a plătit în termen beneficiarului decedat, compensaţia pentru anul respectiv se plăteşte soţului (soţiei), părinţilor sau copiilor acestuia, persoanei care dispune de certificat de moştenitor.
12. Categoriile de persoane aflate la întreţinerea totală a statului nu vor beneficia de compensaţia nominalizată. Categoriile de persoane aflate la întreţinerea parţială a statului, beneficiază de compensaţie la transport pentru perioada aflării la domiciliu în baza certificatului eliberat de către instituţia socială.

III . Modul de finanţare şi dare de seamă

13. Direcţia generală finanţe în baza calculelor efectuate de Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei va transfera la contul trezorerial al acesteia mijloacele financiare, conform planului de finanţare .
14. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei va transfera la contul ÎS “Poşta Moldovei” filiala Ungheni mijloace financiare, conform planului de finanţare.
15.ÎS “Poşta Moldovei” filiala Ungheni prezintă darea de seamă privind utilizarea şi soldul neutilizat a mijloacelor bugetare alocate, conform anexei nr.2
16. Mijloacele financiare neutilizate de ÎS “Poşta Moldovei” filiala Ungheni vor fi restituite la contul trezorerial al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei pînă la 31.XII anul curent.

IV. Dispoziţii finale

17. Responsabilitatea privind corectitudinea întocmirii listelor , stabilirii şi calculării compensaţiei se pune în seama specialiştilor Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, conform ordinului şefului.
18. Controlul privind stabilirea şi utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor financiare se pune în seama Direcţiei generale finanţe.
19. Responsabilitatea pentru achitarea mijloacelor alocate beneficiarilor se pune în seama persoanei cu funcţie de răspundere a ÎS “Poşta Moldovei” filiala Ungheni.
20. Conform dării de seamă privind utilizarea mijloacelor financiare pentru acordarea compensaţiei, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, în bază de contract, va achita ÎS “Poşta Moldovei” filiala Ungheni tariful de distribuire conform Legii bugetului de asigurări sociale pentru anul curent .

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.