Ajutor Social

Ce este ajutorul social ?
Ajutorul social este o prestație socială, oferită lunar familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă.

Atenţie!  În calitate de beneficiar, trebuie să ştiţi că vă daţi acordul pentru verificarea la domiciliu a datelor indicate în cerere şi pentru restituirea sumelor plătite nejustificat. Pentru a evita această situaţie, prezentaţi informaţiile complete şi corecte. Comunicaţi în scris asistentului social comunitar despre orice modificare de venit în situaţia anterioară a familiei Dumneavoastră. Dacă situaţia familiei Dumneavoastră nu s-a îmbunătăţit la finalul celor 12 luni, este necesar să depuneţi o cerere nouă pentru acordarea ajutorului social la asistentul social comunitar din primărie, în caz contrar aceasta încetează. Nu refuzaţi efectuarea anchetei sociale de către asistentul social comunitar care verifică condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social. Această verificare este pentru a vă ajuta şi nu pentru a vă sancţiona. În cazul în care refuzaţi efectuarea anchetei sociale — Structura teritorială de asistenţă socială are obligaţia să înceteze plata!

Evaluarea bunăstării familiei
La determinarea dreptului de ajutor social se ia considerație bunurile mobile și imobile pe care le are în proprietate/folosință familia beneficiară de ajutor social. Aceste bunuri sunt catalogate drept indici de bunăstare ce sunt evaluate în puncte. Pentru ca familia să fie eligibilă la stabilirea dreptului de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, scorul punctelor trebuie să fie ≤ 91,28.

Cum se calculează ajutorul social?
Prestația socială  plătită  lunar este calculată din diferenţa dintre venitul lunar minim garantat stabilit prin lege şi totalul veniturilor de care dispune familia.

Venitul  lunar  minim  garantat  stabilit  prin  lege din data 01/04/2021
pentru  acordarea  ajutorului  social  la familie este  compus din:

— 1151 lei (100%) pentru persoana solicitantă,
—  805,70 lei (70 %) pentru fiecare alt adult al familiei,
—  863,25 lei (75%)  pentru fiecare copil,
— 345,30 lei (30%) pentru fiecare adult cu dizabilităţi ,
— 575,50 lei (50%) pentru fiecare copil cu dizabilităţi,
— 115,10 lei (10%) dacă persoana încadrată în grad de dizabilitate este unicul adult în familie.
⇒ Din  suma  acestora  se  scade  suma  tuturor  veniturilor  familiei  şi  se  obţine  plata  ajutorului  social  lunar.

Venitul  lunar  minim  garantat  stabilit  de  lege din 01/04/2021
pentru  acordarea  ajutorului  pentru  perioada  rece  la familie  este  compus  din:

—   2532,20 lei (100%)  pentru  solicitant,
—  1772,54 lei (70%) pentru fiecare adult,
— 1899,15  lei (75%) pentru fiecare copil,
— 759,66  lei (30%) pentru fiecare adult cu dizabilităţi,
— 1266,25  lei (50%) pentru fiecare copil cu dizabilităţi,
— 253,22 lei (10%) dacă persoana  cu grad de dizabilitate este unicul  adult  din  familie.
⇒ Din suma acestora se scade suma tuturor veniturilor familiei și se obține plata ajutorului social pentru perioada rece a anului.

Nu se iau în consideraţie:

 • plata unică  de  ajutor  material  plătit  de  stat  sau  de  autorităţile  locale,
 • ajutor de deces,
 • ajutor pentru calamităţi,
 • indemnizaţia unică  primită  la naşterea  copilului,
 • suportul de stat.

Familiilor  formate  doar  din  membri  inapţi  de muncă (persoane cu dizabilităţi) nu  li  se  calculează  venitul  din  terenul  agricol.

Actele  necesare  pentru  a  obţine  ajutorul  social:
Împreună   cu   cererea   de  ajutor  social, solicitantul trebuie să prezinte asistentului  social  din localitate următoarele documente:

 • copiile actelor  de  identitate  a  tuturor  membrilor  familiei (inclusiv  actele  de  naştere  a  copiilor);
 • certificat de componenţă  a  familiei;
 • certificat de salariu  de la locul de muncă pentru luna anterioară depunerii cererii;
 • certificat ce  confirmă  gradul  şi  termenul dizabilităţii;
 • certificatul de  studii  prin care se indică durata de studii, marimea bursei și/sau dacă studiile sunt cu frecvență la zi sau frecvență redusă;
 • certificatul sau  copia  documentelor  ce  confirmă  dreptul   deţinătorului  de  teren  agricol lângă  casă  şi extravilan;
 • copia deţinătorului  de  patentă sau întreprindere individuală;
 • copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii și termenul acesteia;
 • copia concluziei medicale a instituției medico-sanitare (CMC);
 • copia certificatului privind pensia alimentară;
 • alte acte  după caz.

Conform HG. nr.187 din 22.09.2021, de la 1 octombrie 2021 nivelul venitului minim garantat se  indexează cu coeficientul de 1,0386 și după indexare constituie 1196 lei.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.