Serviciul plasament familial pentru adulți

[spoiler title=’1. Cadru legislativ’ collapse_link=’false’]

Cadrul legislativ

În scopul implementării prevederilor art. 6 alin.(1), art. 9, art. 10 şi art. 12 alin.(2) din  Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 8 alin.(1) din Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 541), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi”,
Standardele minime de calitate pentru Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi”, conform anexei nr. 2.
2. Prestatorii Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” vor aproba propriile regulamente de organizare şi funcţionare, în baza Regulamentului-cadru.
3. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” vor fi suportate de către prestatorii Serviciului şi se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
4. Prestatorii Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” vor prezenta structurii teritoriale de asistenţă socială, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de gestiune, raportul anual de activitate privind rezultatele obţinute.
5. Controlul  asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scop și obiective’ collapse_link=’false’]

Scopul și obiectivele serviciului

Scopul Serviciului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor prin oferirea de sprijin şi protecţie pe perioada prestării Serviciului, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării/ dezinstituţionalizării şi incluziune socială a acestora.
9. Obiectivele Serviciului sînt următoarele:
1) prevenirea instituţionalizării adulţilor cu dizabilităţi şi a persoanelor vîrstnice prin plasarea acestora în familiile asistenţilor familiali;
2) asigurarea condiţiilor minime de trai pentru garantarea integrităţii fizice şi psihice a beneficiarului;
3) asigurarea serviciilor de îngrijire şi suport pentru beneficiar într-un mediu familial substitutiv;
4) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire a beneficiarului, de autonomie şi de incluziune în comunitate;
5) asigurarea beneficiarului în Serviciu cu plasament de urgenţă în cazul apariţiei unor circumstanţe imprevizibile care impun o asemenea măsură;
6) oferirea de suport pentru integrarea în familia biologică/extinsă.

 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social
    1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” (în continuare – Regulament) reglementează modul de activitate a Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi”.
2. Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi” (în continuare – Serviciu) este un serviciu social specializat, instituit prin decizia Consiliului local/raional/municipal din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, inclusiv din Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia.
3. Serviciul este prestat la nivel local şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prezentului Regulament, Standardelor minime de calitate ale Serviciului şi dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale.
4. Beneficiari ai Serviciului sînt persoanele cu dizabilităţi cu vîrsta de peste 18 ani, precum şi persoanele ce au atins vîrsta de pensionare şi care se află, temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport special.
5. Serviciul oferă beneficiarului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului familial.

[/spoiler]

[spoiler title=’3. Organizarea și funcționarea serviciului’ collapse_link=’false’]

Organizarea și funcționarea serviciului

Atribuţiile şi drepturile prestatorului de Serviciu
Pornind de la modul de organizare şi funcţionare a Serviciului, prestatorul de serviciu are următoarele atribuţii:
1) înregistrează cererea de solicitare a serviciului şi pachetul de documente, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
2) prestează servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare;
3) identifică şi evaluează candidaţii pentru funcţia de asistent familial;
4) angajează asistentul familial în baza deciziei Comisiei cu privire la angajarea candidatului;
5) utilizează procedura privind admiterea, suspendarea şi încetarea prestării serviciilor către beneficiar în baza deciziei Comisiei;
6) deţine şi aplică o procedură de potrivire a beneficiarului cu asistentul familial;
7) referă cazurile beneficiarilor către alte servicii, în caz de necesitate;
8) asigură beneficiarilor şi persoanelor implicate în îngrijirea şi incluziunea socială a acestora asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor lor ce decurg din starea de sănătate a beneficiarului;
9) realizează evidenţa situaţiei beneficiarului plasat în Serviciu în baza Registrului privind situaţia beneficiarului;
10) asigură asistenţă şi consiliere asistentului familial şi familiei acestuia, precum şi altor persoane implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;
11) deţine baza de date a candidaţilor la funcţia de asistent familial şi a asistenţilor familiali aprobaţi prin decizia Comisiei, precum şi a beneficiarilor şi solicitanţilor Serviciului;
12) păstrează dosarul personal al beneficiarului plasat în Serviciu, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
13) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor şi ale asistenţilor familiali;
14) respectă procedura de înregistrare şi soluţionare a plîngerilor cu privire la serviciile oferite în cadrul Serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
15) colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei publice locale şi cu alţi prestatori de servicii pentru incluziunea socială a beneficiarilor şi accesul lor la alte servicii din comunitate;
16) asigură promovarea Serviciului la nivel de comunitate;
17) elaborează rapoarte lunare şi anuale de evaluare a plasamentului beneficiarului;
18) prezintă raportul anual Comisiei, iar prestatorii de servicii privaţi sînt responsabili de prezentarea rapoartelor inclusiv către autoritatea administraţiei publice locale;
19) identifică nevoile de instruire continuă a asistentului familial şi organizează cursuri de formare profesională continuă;
20) asigură monitorizarea şi evaluarea Serviciului;
21) ţine evidenţa contabilă a Serviciului.
 

Atribuţiile Comisiei

Comisia are următoarele atribuţii:
1) examinează raportul de evaluare a candidaţilor la funcţia de asistent familial şi decide angajarea asistentului familial;
2) examinează cererea solicitantului privind plasarea în Serviciu şi actele anexate la cerere, conform prevederilor prezentului Regulament;
3) examinează acordul beneficiarului de a fi plasat în familia asistentului familial în rezultatul potrivirii;
4) decide plasarea potenţialului beneficiar în Serviciu în baza criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor în Serviciu stipulate în anexa nr.1 a prezentului Regulament;
5) stabileşte perioada de plasament al beneficiarului în Serviciu, în funcţie de nevoile de îngrijire şi suport special ale acestuia;
6) decide asupra încetării plasamentului beneficiarului în Serviciu şi a transferului acestuia în alte servicii sociale, după caz;
7) examinează şi aprobă rapoartele de evaluare anuală a plasamentului beneficiarului în Serviciu.

Selectarea, evaluarea şi aprobarea asistentului familial

În funcţia de asistent familial poate fi angajată orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1) are vîrsta minimă de 18 ani;
2) nu are antecedente penale;
3) nu este rudă de gradul I cu potenţialul beneficiar;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) nu face abuz de alcool şi nu consumă substanţe psihotrope;
6) nu suferă de maladii care pot prejudicia integritatea fizică şi/sau psihică a beneficiarului;
7) are în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de îngrijire;
8) a urmat cursul iniţial de instruire.
Persoana care doreşte să devină asistent familial trebuie să depună la prestatorul de serviciu o cerere în scris, însoţită de setul de documente specificate în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Cererea va fi examinată de către prestatorul de serviciu într-un termen maxim de 15 zile de la data înregistrării, prin întocmirea raportului cu privire la rezultatele evaluării candidatului.
Prestatorul de serviciu efectuează evaluarea candidaţilor prin:
1) obţinerea informaţiei referitoare la candidat şi alţi membri ai familiei acestuia, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
2) intervievarea a cel puţin două persoane de referinţă indicate de candidat şi a unei persoane la alegerea prestatorului de serviciu, care să ofere informaţii despre candidat;
3) consultarea opiniei familiei candidatului cu privire la condiţiile plasamentului;
4) consultarea opiniei autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, inclusiv a asistentului social comunitar care activează în localitatea unde domiciliază candidatul;
5) examinarea motivaţiei personale şi a capacităţii candidatului de a activa în calitate de asistent familial în baza informaţiei şi a documentelor obţinute în cadrul procedurii de evaluare a acestuia.
Prestatorul de serviciu pregăteşte un raport amplu cu privire la rezultatele evaluării candidatului, care include următoarele documente:
1) informaţia specificată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
2) raportul de evaluare referitor la capacitatea candidatului de a activa în calitate de asistent familial;
3) propuneri referitoare la termenele şi condiţiile aprobării candidatului;
4) recomandări cu referire la instruirea candidatului.
Prestatorul de serviciu prezintă Comisiei raportul de evaluare a candidatului şi dosarul acestuia, conform anexei nr.2, în termen de 3 zile de la data întocmirii raportului.
Dacă prestatorul de serviciu refuză depunerea raportului la Comisie, acesta aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, decizia sa motivată, care va cuprinde şi concluziile evaluării, în termen de 3 zile de la data întocmirii raportului.
În termen de 15 zile de la prezentarea dosarului, Comisia va decide cu privire la angajarea candidatului la funcţia de asistent familial.

Cerinţe de formare profesională a asistentului familial

 1. Înainte de a fi aprobat pentru funcţia de asistent familial, candidatul urmează cursul iniţial de instruire, organizat de prestatorul de serviciu. Cursul iniţial de instruire se referă la prezentarea modului de organizare şi prestare a Serviciului, dezvoltarea abilităţilor practice de îngrijire a adultului cu dizabilităţi/persoanei vîrstnice, gestionarea momentelor de criză din cadrul procesului de îngrijire şi asigurarea respectării drepturilor omului.
  2. Asistenţii familiali participă la cursurile de formare profesională continuă organizate de prestatorul de serviciu. Cursul de formare profesională continuă a asistentului familial va viza nevoile şi caracteristicile individuale ale beneficiarului plasat în familia sa.
  3. Cursurile menţionate în pct. 21 şi 22 vor fi organizate de prestatorul de serviciu în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
  4. Cursul iniţial de formare va cuprinde minimum 60 de ore şi va fi organizat pe parcursul perioadei de aprobare a candidatului. Cursurile de formare profesională continuă vor cuprinde minimum 40 de ore şi vor fi organizate pe parcursul unui an de prestare a Serviciului.

 

Drepturile şi obligaţiile asistentului familial
şi membrilor familiei acestuia

Asistentul familial are următoarele drepturi:
1) să fie informat despre drepturile şi obligaţiile sale;
2) să beneficieze de formare profesională iniţială şi continuă;
3) să participe la elaborarea planului individualizat de asistenţă a beneficiarului plasat în familia sa;
4) să fie informat de către prestatorul de serviciu despre serviciile sociale primare şi specializate din comunitate şi despre orice date relevante despre beneficiar, necesare asistenţei acestuia;
5) să beneficieze de sprijinul altor specialişti din comunitate, în caz de necesitate;
6) să i se comunice de către prestatorul de serviciu, în termenul cel mai scurt, orice informaţii pertinente nevoilor de îngrijire şi suport special ale beneficiarului;
7) să fie salarizat, în condiţiile legii, pentru îngrijirea şi suportul special acordat  beneficiarului.
Asistentul familial are următoarele obligaţii:
1) să respecte prevederile fişei postului pe care îl ocupă, în care sînt precizate atribuţiile specifice de serviciu, nivelurile de subordonare, luarea de decizii şi cerinţele de calificare a angajatului;
2) să respecte standardele minime de calitate pentru Serviciu şi recomandările propuse de specialişti ca rezultat al evaluării şi monitorizării plasamentului;
3) să îngrijească beneficiarul plasat ca pe un membru cu drepturi depline al familiei sale;
4) să protejeze drepturile şi interesele beneficiarului;
5) să respecte demnitatea şi intimitatea beneficiarului;
6) să asigure asistenţă, sprijin, integrare şi suport emoţional beneficiarului în cadrul Serviciului;
7) să ofere beneficiarului suportul special necesar pentru dezvoltarea respectului de sine, învăţarea deprinderilor de viaţă şi incluziunea socială a acestuia;
8) să asigure confidenţialitatea informaţiei cu privire la beneficiar şi a altor informaţii cu caracter personal în legătură cu plasamentul beneficiarului;
9) să participe la implementarea planului individualizat de asistenţă a beneficiarului în termenele şi modul stabilit în acesta;
10) să faciliteze contactul beneficiarului cu membrii familiei, prietenii etc.;
11) să faciliteze vizitarea beneficiarului de către persoanele autorizate ale prestatorului de serviciu;
12) să asigure accesul beneficiarului la serviciile necesare din comunitate sau din afara acesteia din contul şi în limita mijloacelor financiare alocate pentru plasament;
13) să supravegheze starea de sănătate psihosomatică a beneficiarului şi să-i asigure administrarea tratamentului indicat de medici;
14) să înregistreze orice schimbări în situaţia beneficiarului în Registrul privind situaţia beneficiarului aflat în plasament;
15) să utilizeze alocaţia unică pentru plasament şi alocaţia lunară pentru întreţinere, acordate în conformitate cu prevederile pct. 69 din prezentul Regulament, pentru necesităţile personale ale beneficiarului (adaptarea locuinţei asistentului familial, alimentaţie, îmbrăcăminte, încălţăminte, igienă,  materiale pentru dezvoltarea cognitivă a beneficiarului);
16) să ţină în scris evidenţa cheltuielilor lunare efectuate pentru beneficiar, conform raportului-model aprobat de prestatorul de serviciu;
17) să informeze în scris prestatorul de serviciu cu privire la orice schimbări în situaţia personală sau a beneficiarului, precum şi despre orice alt eveniment ce ar putea afecta capacitatea sa (a asistentului familial) de a îngriji beneficiarul;
18) să permită, în orice moment, încetarea plasamentului beneficiarului, în conformitate cu decizia Comisiei sau la cererea beneficiarului.
Membrii familiei asistentului familial au următoarele drepturi:
1) să-şi exprime opinia cu privire la condiţiile de plasament al beneficiarului;
2) să fie informaţi despre drepturile şi obligaţiile lor;
3) să asigure asistenţă, sprijin, integrare şi suport emoţional beneficiarului în cadrul Serviciului;
4) să ofere beneficiarului suportul necesar pentru dezvoltarea respectului de sine, învăţarea deprinderilor de viaţă şi incluziunea socială a acestuia;
5) să participe la implementarea planului individualizat de asistenţă a beneficiarului;
6) să faciliteze contactul beneficiarului cu membrii familiei, prietenii etc.;
7) să faciliteze vizitarea beneficiarului de către persoanele autorizate ale prestatorului de serviciu;
8) să ofere suport beneficiarului în accesul la serviciile necesare, din comunitate sau din afara acesteia, din contul şi în limita mijloacelor financiare alocate pentru plasament.
Membrii familiei asistentului familial au următoarele obligaţii:
1) să respecte drepturile şi interesele beneficiarului;
2) să respecte demnitatea şi intimitatea beneficiarului;
3) să asigure confidenţialitatea informaţiei cu privire la beneficiar şi a altor informaţii cu caracter personal în legătură cu plasamentul beneficiarului.

Drepturile şi obligaţiile beneficiarului plasat
în Serviciu

Beneficiarul plasat în Serviciu are dreptul:
1) să fie informat asupra drepturilor şi obligaţiilor sale în calitate de beneficiar al Serviciului;
2) să fie consultat cu privire la deciziile care îl privesc;
3) să locuiască într-un mediu fizic accesibil şi sigur, conform necesităţilor sale de viaţă şi asistenţă;
4) să acceseze toate spaţiile şi echipamentele comune din locuinţă;
5) să fie asistat şi sprijinit de către asistentul familial în dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome şi active;
6) să decidă şi să-şi asume riscurile în toate aspectele vieţii sale, precum şi să-şi exprime liber opţiunile;
7) să menţină contactul cu membrii familiei biologice şi/sau extinse, prietenii etc., fără restricţii arbitrare sau nejustificate, în cazul în care acestea sînt în interesul beneficiarului;
8) să participe la activităţi culturale, recreative şi de timp liber;
9) să primească asistenţă şi suport din partea asistentului familial în incluziunea sa socială şi în cîmpul muncii, după caz;
10) să-i fie asigurat tratamentul indicat de medicul curant;
11) să aibă acces la datele, rapoartele şi oricare alte informaţii care îl privesc, întocmite în perioada plasamentului în Serviciu;
12) să nu fie abuzat, neglijat, hărţuit ori exploatat sexual sau prin muncă;
13) să beneficieze de intimitate în traiul zilnic (tratament, îngrijire, vizite, corespondenţă etc.);
14) să practice cultul religios dorit;
15) să-i fie asigurată confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
16) să depună, în condiţiile legislaţiei în vigoare, plîngeri şi reclamaţii în cazul lezării drepturilor sale stipulate în prezentul Regulament;
17) să solicite încetarea şi suspendarea plasamentului.
       Beneficiarul Serviciului are următoarele obligaţii:
1) să participe la şedinţele de elaborare şi revizuire a planului individualizat de asistenţă;
2) să colaboreze cu asistentul familial şi specialiştii care se ocupă de recuperarea, reabilitarea, formarea, incluziunea sa socială şi în muncă;
3) să respecte condiţiile acordului de plasament semnat cu prestatorul de servicii;
4) să se autoîngrijească în corespundere cu posibilităţile sale fizice şi psihice;
5) să nu prejudicieze familia asistentului familial;
6) să nu facă abuz de alcool şi alte substanţe narcotice şi psihotrope;
7) să se implice în organizarea şi realizarea activităţilor casnice în funcţie de pregătirea, posibilităţile sale fizice şi psihice.

[/spoiler]

[spoiler title=’4. Activități și evenimente’ collapse_link=’false’]

Centru plasament –  fântâna tot timpul a fost un vis care până la urmă s-a realizat

Toate lucrurile mari se creează cu răbdare și chibzuință.Pentru noi  fântâna tot timpul a fost un vis care până la urmă sa realizat .Datorită perseverenței și a susținerii DGASPF, a muncii depuse de întregul colectiv și a” fîntănarilor” care au adus la bun sfărșit ,tot șirul de lucrări necesare- astăzi avem apă multă și bună.

[slideshow_deploy id=’39659′]

Plasament famillial pentru adulti – Sfînta împărtășanie

Astăzi este o zi mare. Toți beneficiarii centrului au primit sfînta împărtășanie. Cu această ocazie,au fost felicitați de preotul paroh din comunitate și de administrația centrului. Doamne ajută !

[slideshow_deploy id=’38958′]

3 decembrie – Ziua internațională a Persoanelor cu Dizabilitați

Toți diferiți – Toți egali, 3 decembrie-Ziua internațională a Persoanelor cu Dizabilitați. Și de data aceasta am fost vizitați de copii de la Liceul Teoretic Sculeni. Emoții mari, lacrimi de bucurie.

[slideshow_deploy id=’38926′]

Echipa Direcției s-a întîlnit cu reprezentanți ai societății civile din India și Statele Unite

     Săptămîna trecută, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Ungheni a avut vizitatori.  Echipa Direcției s-a întîlnit cu reprezentanți ai societății civile din India și Statele Unite.

Scopul vizitei: preluarea practicilor pozitive în implementarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți”. Acest serviciul funcționează cu succes la Ungheni din 2009, fiind pilotat ulterior de către Keystone Moldova, și aprobat de Guvernul Republicii Moldova în 2014.

Excursia reprezentanților Keystone din India și SUA a continuat la Floritoaia Noua. Doamna Valentina (asistent familial) si Tudor (băiatul din plasament ) au primit cu mare drag oaspeții. Din 2012 aflat in plasament Tudor se simte la el acasă, iar comunitatea îl privește și îl respectă ca cetățean de rînd.

[slideshow_deploy id=’38915′]

Seminar de instruire a asistenţilor familiali  din cadrul  Direcţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

seminarLa data de 25.01.2018 în sala de  conferințe a Consiliului  raional  Ungheni a avut loc seminar de instruire a asistenţilor familiali  din cadrul  Direcţiei   în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Specialiștii   Direcției în  comun  cu  specialiștii  Serviciului situații excepționale   au  instruit  persoanele  date  în  direcția  prevenirii  incendiilor  care  în  ultimul  timp,  în  deosebi  în  perioada  de  iarnă,  devin  tot  mai  frecvente.

Specialiștii  au  menționat  că, conform statisticilor anual incendiile care se produc  în  Republica  Moldova  la  gospodăriile  cetățenești  au  loc  ca  urmare  a  coșurilor  de fum  defectate,  necurățite,  ignorarea  cerințelor  serviciului  situații  excepționale.  Direcția  salvatori  și  pompieri  a  recomandat   ca  fiecare  cetățean care utilizează  la  încălzirea  locuințelor sobe sau aparate electrice de încălzire,  trebuie să ia măsuri  specifice de prevenire a incendiilor.  Fiecare persoană  să conștientizeze posibilele tragedii care pot surveni în urma ignorării cerințelor serviciului de pompieri și salvatori.

Persoană  responsabilă din cadrul  DASPF  a  petrecut anterior instruirea semestrială cu categoria  dată   și a  menționat că fiecare angajat este responsabil privitor  la realizarea  măsurilor  de  prevenire  a  incendiilor,   executarea   obligațiilor  de  serviciu conform fișei de post,  ținând cont de securitatea  muncii, vieții și sănătății personale și a beneficiarilor care se află la îngrijire, totodată semnând fișa personală de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă. Atitudinea neglijentă  față de persoanele din plasament este pedepsită conform legislației în vigoare.

Evaluarea și supervizarea profesională a asistenților familiali

    Pe parcursul lunilor decembrie-ianuarie 2017-2018, a avut loc supervizarea profesională a asistenților familiali  de către specialiștii Direcției, cu următorul conținut:

 • Evaluarea progresului beneficiarilor în serviciul ;
 • Evaluarea competențelor asistenților familiali;
 • Recomandări privind îngrijirea persoanelor adulte și cu dizabilități pentru revizuirea Planului Individual de Asistență
 • Discuții individuale cu persoanele cu dizabilități beneficiare de servicii în scopul identificării cazurilor de  neglijare, exploatare şi violenţă a beneficiarilor din serviciu;
 • Informarea Asistenților familiali cu privirea la modalitățile de sesizare a cazurilor de neglijare, violență, abuz și încălcare a drepturilor prin:

-Informarea specialistului din cadrul DASPF

-Accesarea Serviciului de Asistență Telefonică Gratuita:  0 80 01 08 08

Acordarea calitativă a serviciilor destinate persoanelor adulte și cu dizabilități

     La începutul lunii martie a avut loc instruirea continuă a angajaților  din serviciul social ”Plasament familial pentru adulți” cu tematica : Acordarea calitativă a serviciilor destinate persoanelor adulte și cu dizabilități . Prevenirea sindromului ”turn-out”(arderea profesională). Angajații au fost învățați cum să lucreze inclusiv și cu documentația nu numai cu oamenii, activitate pe care o realizează cel mai bine. În cadrul instruirii, asistenții familiali au lucrat pe ateliere cu dosarele beneficiarilor,  au fost informați despre procesul de elaborare și implementare a Planurilor Individualizate de Asistență în colaborare cu echipele multidisciplinare din teritoriu.  Formatorii le-au adus la cunoștință despre noile servicii ale direcției, legislația în vigoare și standardele de calitate ale serviciului în care activează.

[slideshow_deploy id=’37857′]

[/spoiler]

[spoiler title=’5. Rezultate’ collapse_link=’false’]

[/spoiler]

Raport despre cheltuielile  efectuate pentru beneficiarul Serviciului social ”Plasament familial pentru adulți”

[bsbutton text=”Descarca” link=”https://dgaspf.ungheni.net/doc/raport_cheltuieli.docx” target=”This page” style=”success” theme=”default” size=”normal”]

Fişa postului asistentului familial

[bsbutton text=”Descarca” link=”https://dgaspf.ungheni.net/doc/fisa_postului.docx” target=”This page” style=”success” theme=”default” size=”normal”]

 

[spoiler title=’Aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” şi a Standardelor minime de calitate’ collapse_link=’true’]

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 75
din  03.02.2014
pentru Aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului social
„Plasament familial pentru adulţi”
şi a Standardelor minime de calitate
Publicat : 07.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 27-34     art Nr : 89
    În scopul implementării prevederilor art. 6 alin.(1), art. 9, art. 10 şi art. 12 alin.(2) din  Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 8 alin.(1) din Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 541), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi”, conform anexei nr. 1;
Standardele minime de calitate pentru Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi”, conform anexei nr. 2.
2. Prestatorii Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” vor aproba propriile regulamente de organizare şi funcţionare, în baza Regulamentului-cadru.
3. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” vor fi suportate de către prestatorii Serviciului şi se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
4. Prestatorii Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” vor prezenta structurii teritoriale de asistenţă socială, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de gestiune, raportul anual de activitate privind rezultatele obţinute.
5. Controlul  asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂContrasemnează:
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei                                                                       Valentina Buliga
Ministrul finanţelor                                                                   Anatol Arapu Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.75
din 3 februarie 2014REGULAMENT-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social
„Plasament familial pentru adulţi”
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” (în continuare – Regulament) reglementează modul de activitate a Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi”.
2. Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi” (în continuare – Serviciu) este un serviciu social specializat, instituit prin decizia Consiliului local/raional/municipal din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, inclusiv din Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia.
3. Serviciul este prestat la nivel local şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prezentului Regulament, Standardelor minime de calitate ale Serviciului şi dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale.
4. Beneficiari ai Serviciului sînt persoanele cu dizabilităţi cu vîrsta de peste 18 ani, precum şi persoanele ce au atins vîrsta de pensionare şi care se află, temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport special.
5. Serviciul oferă beneficiarului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului familial.
6. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate semnifică:
1) prestator de serviciu – autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau al doilea, inclusiv Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi prestatorii privaţi (fundaţiile, instituţiile private fără scop lucrativ, înregistrate în conformitate cu legislaţia, avînd domeniul de activitate în sfera socială) care au creat Serviciul;
2) Comisia multidisciplinară (în continuare – Comisia) este un organ creat prin decizia Consiliului local/raional/municipal sau prin dispoziţia primarului comunei/preşedintelui raionului/primarului municipiului cu privire la instituirea Comisiei. Comisia decide plasamentul potenţialului beneficiar în Serviciu, precum şi aprobarea asistentului familial;
3) asistent familial – persoana care asigură la domiciliul său plasamentul, îngrijirea de tip familial, dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi a deprinderilor de viaţă ale beneficiarului în scopul incluziunii acestuia în comunitate;
4) familia asistentului familial – toate persoanele care locuiesc împreună cu asistentul familial, cu excepţia persoanei cu dizabilităţi şi/sau persoanei vîrstnice care beneficiază de serviciu;
5) plan individualizat de asistenţă – totalitatea de măsuri, acţiuni întreprinse pentru satisfacerea necesităţilor beneficiarului, cu participarea directă a acestuia;
6) plasament de probă – plasarea temporară a beneficiarului în familia asistentului familial în vederea potrivirii acestora. Durata plasamentului de probă nu poate fi mai mică de 7 zile şi nu poate depăşi 30 de zile;
7) plasament de urgenţă – plasamentul pentru un termen de 72 de ore al beneficiarului a cărui viaţă şi sănătate se află în pericol iminent. Plasamentul de urgenţă este efectuat de prestatorul de serviciu, fără avizul prealabil al Comisiei. Acest termen poate fi extins pentru perioada de evaluare, însă nu trebuie să depăşească 30 de zile.Capitolul II
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE,
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SERVICIULUI
7. Principiile care stau la baza organizării şi prestării Serviciului sînt următoarele:
1) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
2) principiul respectării dreptului la viaţă intimă şi a demnităţii umane;
3) principiul respectării dreptului de a alege al beneficiarului;
4) principiul respectării dreptului beneficiarului de a participa la toate etapele de implementare a Serviciului;
5) principiul confidenţialităţii;
6) principiul abordării individualizate a nevoilor beneficiarului;
7) principiul abordării multidisciplinare a necesităţilor beneficiarului;
8) principiul protecţiei faţă de abuz şi orice alt tip de violenţă;
9) principiul asigurării incluziunii în comunitate a beneficiarului.
8. Scopul Serviciului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor prin oferirea de sprijin şi protecţie pe perioada prestării Serviciului, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării/ dezinstituţionalizării şi incluziune socială a acestora.
9. Obiectivele Serviciului sînt următoarele:
1) prevenirea instituţionalizării adulţilor cu dizabilităţi şi a persoanelor vîrstnice prin plasarea acestora în familiile asistenţilor familiali;
2) asigurarea condiţiilor minime de trai pentru garantarea integrităţii fizice şi psihice a beneficiarului;
3) asigurarea serviciilor de îngrijire şi suport pentru beneficiar într-un mediu familial substitutiv;
4) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire a beneficiarului, de autonomie şi de incluziune în comunitate;
5) asigurarea beneficiarului în Serviciu cu plasament de urgenţă în cazul apariţiei unor circumstanţe imprevizibile care impun o asemenea măsură;
6) oferirea de suport pentru integrarea în familia biologică/extinsă.Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI
Secţiunea 1
Atribuţiile şi drepturile prestatorului de Serviciu
10. Pornind de la modul de organizare şi funcţionare a Serviciului, prestatorul de serviciu are următoarele atribuţii:
1) înregistrează cererea de solicitare a serviciului şi pachetul de documente, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
2) prestează servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare;
3) identifică şi evaluează candidaţii pentru funcţia de asistent familial;
4) angajează asistentul familial în baza deciziei Comisiei cu privire la angajarea candidatului;
5) utilizează procedura privind admiterea, suspendarea şi încetarea prestării serviciilor către beneficiar în baza deciziei Comisiei;
6) deţine şi aplică o procedură de potrivire a beneficiarului cu asistentul familial;
7) referă cazurile beneficiarilor către alte servicii, în caz de necesitate;
8) asigură beneficiarilor şi persoanelor implicate în îngrijirea şi incluziunea socială a acestora asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor lor ce decurg din starea de sănătate a beneficiarului;
9) realizează evidenţa situaţiei beneficiarului plasat în Serviciu în baza Registrului privind situaţia beneficiarului;
10) asigură asistenţă şi consiliere asistentului familial şi familiei acestuia, precum şi altor persoane implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;
11) deţine baza de date a candidaţilor la funcţia de asistent familial şi a asistenţilor familiali aprobaţi prin decizia Comisiei, precum şi a beneficiarilor şi solicitanţilor Serviciului;
12) păstrează dosarul personal al beneficiarului plasat în Serviciu, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
13) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor şi ale asistenţilor familiali;
14) respectă procedura de înregistrare şi soluţionare a plîngerilor cu privire la serviciile oferite în cadrul Serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
15) colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei publice locale şi cu alţi prestatori de servicii pentru incluziunea socială a beneficiarilor şi accesul lor la alte servicii din comunitate;
16) asigură promovarea Serviciului la nivel de comunitate;
17) elaborează rapoarte lunare şi anuale de evaluare a plasamentului beneficiarului;
18) prezintă raportul anual Comisiei, iar prestatorii de servicii privaţi sînt responsabili de prezentarea rapoartelor inclusiv către autoritatea administraţiei publice locale;
19) identifică nevoile de instruire continuă a asistentului familial şi organizează cursuri de formare profesională continuă;
20) asigură monitorizarea şi evaluarea Serviciului;
21) ţine evidenţa contabilă a Serviciului.
11. Prestatorul de serviciu este în drept:
1) să colaboreze cu profesioniştii şi să stabilească parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile obşteşti, instituţiile, organizaţiile şi agenţii economici în scopul realizării atribuţiilor sale, conform legislaţiei în vigoare;
2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii, documente, materiale şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
3) să acceseze mijloace financiare de la organizaţii donatoare şi să le folosească în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
12. Prestatorul de serviciu poate avea şi alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Secţiunea a 2-a
Atribuţiile Comisiei
13. Comisia are următoarele atribuţii:
1) examinează raportul de evaluare a candidaţilor la funcţia de asistent familial şi decide angajarea asistentului familial;
2) examinează cererea solicitantului privind plasarea în Serviciu şi actele anexate la cerere, conform prevederilor prezentului Regulament;
3) examinează acordul beneficiarului de a fi plasat în familia asistentului familial în rezultatul potrivirii;
4) decide plasarea potenţialului beneficiar în Serviciu în baza criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor în Serviciu stipulate în anexa nr.1 a prezentului Regulament;
5) stabileşte perioada de plasament al beneficiarului în Serviciu, în funcţie de nevoile de îngrijire şi suport special ale acestuia;
6) decide asupra încetării plasamentului beneficiarului în Serviciu şi a transferului acestuia în alte servicii sociale, după caz;
7) examinează şi aprobă rapoartele de evaluare anuală a plasamentului beneficiarului în Serviciu.Secţiunea a 3-a
Selectarea, evaluarea şi aprobarea asistentului familial
14. În funcţia de asistent familial poate fi angajată orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1) are vîrsta minimă de 18 ani;
2) nu are antecedente penale;
3) nu este rudă de gradul I cu potenţialul beneficiar;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) nu face abuz de alcool şi nu consumă substanţe psihotrope;
6) nu suferă de maladii care pot prejudicia integritatea fizică şi/sau psihică a beneficiarului;
7) are în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de îngrijire;
8) a urmat cursul iniţial de instruire.
15. Persoana care doreşte să devină asistent familial trebuie să depună la prestatorul de serviciu o cerere în scris, însoţită de setul de documente specificate în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Cererea va fi examinată de către prestatorul de serviciu într-un termen maxim de 15 zile de la data înregistrării, prin întocmirea raportului cu privire la rezultatele evaluării candidatului.
16. Prestatorul de serviciu efectuează evaluarea candidaţilor prin:
1) obţinerea informaţiei referitoare la candidat şi alţi membri ai familiei acestuia, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
2) intervievarea a cel puţin două persoane de referinţă indicate de candidat şi a unei persoane la alegerea prestatorului de serviciu, care să ofere informaţii despre candidat;
3) consultarea opiniei familiei candidatului cu privire la condiţiile plasamentului;
4) consultarea opiniei autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, inclusiv a asistentului social comunitar care activează în localitatea unde domiciliază candidatul;
5) examinarea motivaţiei personale şi a capacităţii candidatului de a activa în calitate de asistent familial în baza informaţiei şi a documentelor obţinute în cadrul procedurii de evaluare a acestuia.
17. Prestatorul de serviciu pregăteşte un raport amplu cu privire la rezultatele evaluării candidatului, care include următoarele documente:
1) informaţia specificată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
2) raportul de evaluare referitor la capacitatea candidatului de a activa în calitate de asistent familial;
3) propuneri referitoare la termenele şi condiţiile aprobării candidatului;
4) recomandări cu referire la instruirea candidatului.
18. Prestatorul de serviciu prezintă Comisiei raportul de evaluare a candidatului şi dosarul acestuia, conform anexei nr.2, în termen de 3 zile de la data întocmirii raportului.
19. Dacă prestatorul de serviciu refuză depunerea raportului la Comisie, acesta aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, decizia sa motivată, care va cuprinde şi concluziile evaluării, în termen de 3 zile de la data întocmirii raportului.
20. În termen de 15 zile de la prezentarea dosarului, Comisia va decide cu privire la angajarea candidatului la funcţia de asistent familial.Secţiunea a 4-a
Cerinţe de formare profesională a asistentului familial
21. Înainte de a fi aprobat pentru funcţia de asistent familial, candidatul urmează cursul iniţial de instruire, organizat de prestatorul de serviciu. Cursul iniţial de instruire se referă la prezentarea modului de organizare şi prestare a Serviciului, dezvoltarea abilităţilor practice de îngrijire a adultului cu dizabilităţi/persoanei vîrstnice, gestionarea momentelor de criză din cadrul procesului de îngrijire şi asigurarea respectării drepturilor omului.
22. Asistenţii familiali participă la cursurile de formare profesională continuă organizate de prestatorul de serviciu. Cursul de formare profesională continuă a asistentului familial va viza nevoile şi caracteristicile individuale ale beneficiarului plasat în familia sa.
23. Cursurile menţionate în pct. 21 şi 22 vor fi organizate de prestatorul de serviciu în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
24. Cursul iniţial de formare va cuprinde minimum 60 de ore şi va fi organizat pe parcursul perioadei de aprobare a candidatului. Cursurile de formare profesională continuă vor cuprinde minimum 40 de ore şi vor fi organizate pe parcursul unui an de prestare a Serviciului.Secţiunea a 5-a
Drepturile şi obligaţiile asistentului familial
şi membrilor familiei acestuia
25. Asistentul familial are următoarele drepturi:
1) să fie informat despre drepturile şi obligaţiile sale;
2) să beneficieze de formare profesională iniţială şi continuă;
3) să participe la elaborarea planului individualizat de asistenţă a beneficiarului plasat în familia sa;
4) să fie informat de către prestatorul de serviciu despre serviciile sociale primare şi specializate din comunitate şi despre orice date relevante despre beneficiar, necesare asistenţei acestuia;
5) să beneficieze de sprijinul altor specialişti din comunitate, în caz de necesitate;
6) să i se comunice de către prestatorul de serviciu, în termenul cel mai scurt, orice informaţii pertinente nevoilor de îngrijire şi suport special ale beneficiarului;
7) să fie salarizat, în condiţiile legii, pentru îngrijirea şi suportul special acordat  beneficiarului.
26. Asistentul familial are următoarele obligaţii:
1) să respecte prevederile fişei postului pe care îl ocupă, în care sînt precizate atribuţiile specifice de serviciu, nivelurile de subordonare, luarea de decizii şi cerinţele de calificare a angajatului;
2) să respecte standardele minime de calitate pentru Serviciu şi recomandările propuse de specialişti ca rezultat al evaluării şi monitorizării plasamentului;
3) să îngrijească beneficiarul plasat ca pe un membru cu drepturi depline al familiei sale;
4) să protejeze drepturile şi interesele beneficiarului;
5) să respecte demnitatea şi intimitatea beneficiarului;
6) să asigure asistenţă, sprijin, integrare şi suport emoţional beneficiarului în cadrul Serviciului;
7) să ofere beneficiarului suportul special necesar pentru dezvoltarea respectului de sine, învăţarea deprinderilor de viaţă şi incluziunea socială a acestuia;
8) să asigure confidenţialitatea informaţiei cu privire la beneficiar şi a altor informaţii cu caracter personal în legătură cu plasamentul beneficiarului;
9) să participe la implementarea planului individualizat de asistenţă a beneficiarului în termenele şi modul stabilit în acesta;
10) să faciliteze contactul beneficiarului cu membrii familiei, prietenii etc.;
11) să faciliteze vizitarea beneficiarului de către persoanele autorizate ale prestatorului de serviciu;
12) să asigure accesul beneficiarului la serviciile necesare din comunitate sau din afara acesteia din contul şi în limita mijloacelor financiare alocate pentru plasament;
13) să supravegheze starea de sănătate psihosomatică a beneficiarului şi să-i asigure administrarea tratamentului indicat de medici;
14) să înregistreze orice schimbări în situaţia beneficiarului în Registrul privind situaţia beneficiarului aflat în plasament;
15) să utilizeze alocaţia unică pentru plasament şi alocaţia lunară pentru întreţinere, acordate în conformitate cu prevederile pct. 69 din prezentul Regulament, pentru necesităţile personale ale beneficiarului (adaptarea locuinţei asistentului familial, alimentaţie, îmbrăcăminte, încălţăminte, igienă,  materiale pentru dezvoltarea cognitivă a beneficiarului);
16) să ţină în scris evidenţa cheltuielilor lunare efectuate pentru beneficiar, conform raportului-model aprobat de prestatorul de serviciu;
17) să informeze în scris prestatorul de serviciu cu privire la orice schimbări în situaţia personală sau a beneficiarului, precum şi despre orice alt eveniment ce ar putea afecta capacitatea sa (a asistentului familial) de a îngriji beneficiarul;
18) să permită, în orice moment, încetarea plasamentului beneficiarului, în conformitate cu decizia Comisiei sau la cererea beneficiarului.
27. Membrii familiei asistentului familial au următoarele drepturi:
1) să-şi exprime opinia cu privire la condiţiile de plasament al beneficiarului;
2) să fie informaţi despre drepturile şi obligaţiile lor;
3) să asigure asistenţă, sprijin, integrare şi suport emoţional beneficiarului în cadrul Serviciului;
4) să ofere beneficiarului suportul necesar pentru dezvoltarea respectului de sine, învăţarea deprinderilor de viaţă şi incluziunea socială a acestuia;
5) să participe la implementarea planului individualizat de asistenţă a beneficiarului;
6) să faciliteze contactul beneficiarului cu membrii familiei, prietenii etc.;
7) să faciliteze vizitarea beneficiarului de către persoanele autorizate ale prestatorului de serviciu;
8) să ofere suport beneficiarului în accesul la serviciile necesare, din comunitate sau din afara acesteia, din contul şi în limita mijloacelor financiare alocate pentru plasament.
28. Membrii familiei asistentului familial au următoarele obligaţii:
1) să respecte drepturile şi interesele beneficiarului;
2) să respecte demnitatea şi intimitatea beneficiarului;
3) să asigure confidenţialitatea informaţiei cu privire la beneficiar şi a altor informaţii cu caracter personal în legătură cu plasamentul beneficiarului.Secţiunea a 6-a
Admiterea beneficiarului în Serviciu
29. Persoana care întruneşte criteriile de eligibilitate enunţate în anexa nr.1 la prezentul Regulament depune o cerere de solicitare a Serviciului la prestatorul de serviciu. În cazul persoanelor care, din anumite considerente, nu pot depune personal cererea, aceasta poate fi depusă şi de alţi membri ai comunităţii.
30. La cerere vor fi anexate următoarele documente:
1) copia buletinului de identitate al potenţialului beneficiar;
2) copia certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitate de muncă, după caz;
3) copia legitimaţiei de pensionar, după caz;
4) extrasul din fişa medicală de ambulator (formularul nr. 025/e).
31. În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, prestatorul de serviciu va efectua evaluarea complexă a potenţialului beneficiar al Serviciului conform managementului de caz şi va prezenta Comisiei spre examinare cererea cu documentele însoţitoare şi raportul de evaluare complexă.
32. Comisia va examina cererea şi documentele însoţitoare ale beneficiarului în termen de 10 zile.
33. Înainte de plasament, beneficiarului i se acordă o perioadă de probă în familia asistentului familial, care nu poate depăşi 30 de zile.
34. Comisia decide plasamentul beneficiarului în Serviciu în următoarele cazuri:
1) plasamentul în Serviciu este cea mai potrivită măsură de protecţie pentru beneficiar, ţinîndu-se cont de toate circumstanţele cazului şi de respectarea prevederilor prezentului Regulament;
2) raportul de evaluare a beneficiarului atestă potrivirea acestuia cu asistentul familial;
3) beneficiarul şi-a exprimat în scris acordul privind plasarea în familia asistentului familial recomandat în rezultatul potrivirii;
4) criteriile, termenele şi condiţiile aprobării asistentului familial sînt compatibile cu beneficiarul propus spre plasament.
35. Dacă rezultatele perioadei de probă sînt nereuşite, prestatorul de serviciu solicită Comisiei aprobarea unui nou asistent familial.
36. Prestatorul poate dispune plasamentul de urgenţă al beneficiarului în familia unui asistent familial pînă la emiterea deciziei de plasament de către Comisie.
37. Prestatorul de serviciu informează Comisia în scris, timp de 24 de ore, despre plasamentul de urgenţă efectuat.
38. Prestatorul de serviciu efectuează evaluarea beneficiarului în termen de 72 de ore de la data plasamentului de urgenţă. Acest termen poate fi extins pentru perioada de evaluare, însă nu trebuie să depăşească 30 de zile.
39. Comisia examinează raportul de evaluare a beneficiarului din plasamentul de urgenţă şi decide asupra formei de protecţie a acestuia.
40. De regulă, în familia asistentului familial poate fi plasat un singur beneficiar, excepţie constituind plasarea împreună a beneficiarilor-rude pînă la gradul II inclusiv. În aceste situaţii, în familia asistentului familial pot fi plasaţi concomitent maximum doi beneficiari.
41. La momentul plasării beneficiarului în Serviciu, prestatorul de Serviciu şi beneficiarul semnează un acord de plasament, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
42. La momentul plasării beneficiarului, asistentul familial şi prestatorul de serviciu semnează contractul individual de muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
43. După semnarea contractului individual de muncă, prestatorul de serviciu va prezenta asistentului familial copia raportului de evaluare complexă a beneficiarului.
44. În termen de 30 de zile de la data plasamentului, prestatorul va elabora planul individualizat de asistenţă a beneficiarului conform managementului de caz. Prestatorul se va asigura că în procesul de elaborare a planului individualizat de asistenţă vor fi implicaţi beneficiarul şi asistentul familial.

Secţiunea a 7-a
Registrul privind situaţia beneficiarului aflat
în plasament

45. Registrul privind situaţia beneficiarului este un document/instrument prin intermediul căruia asistentul familial realizează evidenţa săptămînală a situaţiei beneficiarului plasat în Serviciu.
46. Asistentul familial consemnează săptămînal în registru asupra situaţiei beneficiarului, precum şi asupra activităţilor în care se implică beneficiarul.
47. Prestatorul de serviciu utilizează informaţia din registru pentru a elabora rapoarte lunare şi anuale.

Secţiunea a 8-a
Drepturile şi obligaţiile beneficiarului plasat
în Serviciu

48. Beneficiarul plasat în Serviciu are dreptul:
1) să fie informat asupra drepturilor şi obligaţiilor sale în calitate de beneficiar al Serviciului;
2) să fie consultat cu privire la deciziile care îl privesc;
3) să locuiască într-un mediu fizic accesibil şi sigur, conform necesităţilor sale de viaţă şi asistenţă;
4) să acceseze toate spaţiile şi echipamentele comune din locuinţă;
5) să fie asistat şi sprijinit de către asistentul familial în dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome şi active;
6) să decidă şi să-şi asume riscurile în toate aspectele vieţii sale, precum şi să-şi exprime liber opţiunile;
7) să menţină contactul cu membrii familiei biologice şi/sau extinse, prietenii etc., fără restricţii arbitrare sau nejustificate, în cazul în care acestea sînt în interesul beneficiarului;
8) să participe la activităţi culturale, recreative şi de timp liber;
9) să primească asistenţă şi suport din partea asistentului familial în incluziunea sa socială şi în cîmpul muncii, după caz;
10) să-i fie asigurat tratamentul indicat de medicul curant;
11) să aibă acces la datele, rapoartele şi oricare alte informaţii care îl privesc, întocmite în perioada plasamentului în Serviciu;
12) să nu fie abuzat, neglijat, hărţuit ori exploatat sexual sau prin muncă;
13) să beneficieze de intimitate în traiul zilnic (tratament, îngrijire, vizite, corespondenţă etc.);
14) să practice cultul religios dorit;
15) să-i fie asigurată confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
16) să depună, în condiţiile legislaţiei în vigoare, plîngeri şi reclamaţii în cazul lezării drepturilor sale stipulate în prezentul Regulament;
17) să solicite încetarea şi suspendarea plasamentului.
49. Beneficiarul Serviciului are următoarele obligaţii:
1) să participe la şedinţele de elaborare şi revizuire a planului individualizat de asistenţă;
2) să colaboreze cu asistentul familial şi specialiştii care se ocupă de recuperarea, reabilitarea, formarea, incluziunea sa socială şi în muncă;
3) să respecte condiţiile acordului de plasament semnat cu prestatorul de servicii;
4) să se autoîngrijească în corespundere cu posibilităţile sale fizice şi psihice;
5) să nu prejudicieze familia asistentului familial;
6) să nu facă abuz de alcool şi alte substanţe narcotice şi psihotrope;
7) să se implice în organizarea şi realizarea activităţilor casnice în funcţie de pregătirea, posibilităţile sale fizice şi psihice.

Secţiunea a 9-a
Monitorizarea plasamentului şi revizuirea planului
individualizat de asistenţă a beneficiarului

50. Prestatorul de serviciu monitorizează plasamentul beneficiarului prin vizite în familia asistentului familial.
51. Prestatorul de serviciu efectuează un minim de vizite obligatorii în familia asistentului familial:
1) o dată la două săptămîni, în primele trei luni ale plasamentului;
2) o dată pe lună, pînă la împlinirea a şase luni de la plasament;
3) o dată la trei luni, după expirarea primelor 6 luni de la plasament.
52. Beneficiarul este vizitat de prestatorul de Serviciu în conformitate cu planul individualizat de asistenţă, precum şi la solicitarea beneficiarului ori la solicitarea asistentului familial.
53. La fiecare vizită, prestatorul de Serviciu:
1) se asigură că are o întrevedere individuală cu beneficiarul;
2) întocmeşte un raport în scris cu privire la vizită.
54. Prestatorul de serviciu întreprinde activităţi suplimentare de monitorizare, inclusiv în cazuri de abatere, urgenţă sau suspiciuni de abuz faţă de beneficiar.
55. Prestatorul de serviciu revizuieşte planul individualizat de asistenţă în baza reevaluării nevoilor beneficiarului:
1) după trei luni de plasament;
2) după caz, dar nu mai rar de o dată la douăsprezece luni.
56. În procesul de revizuire a planului individualizat de asistenţă, precum şi la şedinţele de revizuire, prestatorul de serviciu implică persoanele care au participat la elaborarea planului individualizat de asistenţă iniţial.
57. Orice concluzie sau recomandare rezultată din revizuirea planului individualizat de asistenţă a beneficiarului se notifică în scris tuturor persoanelor interesate, inclusiv beneficiarului într-o formă accesibilă.

Secţiunea a 10-a
Evaluarea plasamentului

58. Prestatorul de serviciu evaluează anual plasamentul în Serviciu (atît situaţia beneficiarului, cît şi performanţele profesionale ale asistentului familial) în baza Standardelor minime de calitate ale serviciului.
59. Prestatorul de serviciu elaborează, în baza rapoartelor de monitorizare a plasamentului, un raport anual de evaluare a incluziunii beneficiarului în comunitate şi a activităţii asistentului familial.
60. Raportul anual de evaluare (menţionat la pct. 59) este prezentat Comisiei pentru examinare şi aprobare. Prezenţa asistentului familial şi a reprezentantului prestatorului de serviciu la şedinţa Comisiei este obligatorie.
61. Raportul anual de evaluare va conţine recomandări referitoare la situaţia beneficiarului, reaprobarea asistentului familial şi termenul plasamentului în Serviciu.

Secţiunea a 11-a
Încetarea plasamentului

62. Încetarea plasamentului în Serviciu se efectuează în temeiul deciziei Comisiei.
63. Temeiurile de încetare a serviciului sînt următoarele:
1) asistentul familial sau beneficiarul solicită sistarea plasamentului;
2) necesităţile particulare sau cerinţele beneficiarului nu corespund specificului Serviciului;
3) beneficiarul nu respectă prevederile acordului de plasament semnat de către acesta cu prestatorul de serviciu;
4) beneficiarul nu mai îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate pentru Serviciu, enunţate în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
5) există circumstanţe care ar putea afecta integritatea fizică sau psihică a beneficiarului Serviciului sau a asistentului familial/membrilor familiei acestuia;
6) beneficiarul s-a reintegrat în familia sa biologică sau extinsă;
7) beneficiarul a fost referit către alte servicii;
8) decesul beneficiarului.

Secţiunea a 12-a
Soluţionarea plîngerilor şi reprezentarea
intereselor beneficiarului

64. Serviciul asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la serviciile prestate, în conformitate cu Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
65. Orice sesizare sau reclamaţie cu privire la calitatea serviciilor prestate se depune în scris sau verbal la prestatorul de serviciu de către:
1) beneficiarul plasat în Serviciu;
2) asistentul familial sau familia acestuia;
3) autorităţile administraţiei publice locale;
4) altă persoană interesată.
66. Prestatorul de serviciu este obligat să examineze sesizările şi reclamaţiile şi să ofere un răspuns în scris petiţionarului în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.
67. În cazul în care reclamantul nu este de acord cu decizia, acesta are dreptul să se adreseze instanţei competente în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Secţiunea a 13-a
Modul de finanţare a serviciului

68. Serviciul este finanţat din următoarele surse:
1) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea;
2) mijloacele speciale;
3) alte surse, conform legislaţiei.
69. Beneficiarul Serviciului beneficiază de:
1) alocaţie unică la plasament de lungă durată (cel puţin un an), stabilită în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă”;
2) alocaţie lunară pentru întreţinere, stabilită conform normativelor de cheltuieli în bani pentru o persoană plasată în centrele de plasament temporar pentru persoane vîrstnice şi persoane cu dizabilităţi (adulte), aprobate în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale”.
70. Alocaţia unică la plasament se acordă integral asistentului familial pentru adaptarea locuinţei sale la necesităţile beneficiarului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data plasamentului.
71. Alocaţia unică la plasament acordată asistentului familial va fi utilizată de către acesta pentru adaptarea locuinţei la necesităţile beneficiarului în termen de 30 de zile calendaristice de la data obţinerii alocaţiei.
72. Alocaţia unică la plasament vizează doar beneficiarii aflaţi în plasament de lungă durată (cel puţin un an).
73. Asistentul familial va restitui cuantumul alocaţiei unice la plasament prestatorului de serviciu în cazul în care beneficiarul s-a aflat în Serviciu mai puţin de un an.
74. Alocaţia lunară pentru întreţinere este utilizată pentru asigurarea necesităţilor personale ale beneficiarului plasat în Serviciu (alimentaţie, îmbrăcăminte, încălţăminte, igienă,  materiale pentru dezvoltare cognitivă etc.).
75. Dacă în decursul unei luni calendaristice a avut loc suspendarea sau încetarea plasamentului beneficiarului în Serviciu, conform prevederilor stipulate la pct. 63 din prezentul Regulament, alocaţia lunară pentru întreţinere încetează începînd cu luna următoare producerii evenimentului.
76. Asistentul familial va ţine evidenţa cheltuielilor, consemnîndu-le în Registrul privind situaţia beneficiarului aflat în plasament.
77. Beneficiarii serviciului nu au dreptul la prestaţii de asigurări sociale şi prestaţii de asistenţă socială (altele decît cele specificate la pct. 69 din prezentul Regulament).
78. Prin urmare, prestatorul de serviciu informează structurile teritoriale de asigurări sociale şi de asistenţă socială despre admiterea în Serviciu a beneficiarului şi solicită încetarea plăţilor prestaţiilor către acesta.
79. Plata prestaţiilor menţionate la pct. 77 din prezentul Regulament încetează din luna următoare celei de admitere în Serviciu a beneficiarului.
80. Reluarea plăţilor prestaţiilor de asigurări sociale şi prestaţii de asistenţă socială începe din luna următoare celei în care a fost sistată prestarea Serviciului.
81. Salarizarea asistenţilor familiali se efectuează conform  condiţiilor de salarizare a personalului din instituţiile de asistenţă socială:
1) categoria de salarizare se stabileşte conform prevederilor actelor normative în vigoare pentru poziţia „asistent parental profesionist”;
2) modificarea categoriei de salarizare se efectuează în baza rezultatelor revizuirii competenţelor profesionale ale asistenţilor familiali.

Anexa nr. 1
la Regulamentul-cadru cu privire
la serviciul de asistenţă familială
pentru adulţi

 

Criterii de eligibilitate a beneficiarului

Se consideră eligibili pentru Serviciu persoanele care întrunesc următoarele condiţii:
1) solicitantul este un adult cu dizabilităţi sau o persoană care a atins vîrsta de pensionare;
2) solicitantul se află, temporar sau permanent, în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă ori de sine stătător din cauza nevoilor de îngrijire şi suport speciale;
3) solicitantul nu are locuinţă;
4) solicitantul nu beneficiază de asistenţă personală sau serviciu de îngrijire la domiciliu.

Anexa nr. 2
la Regulamentul-cadru cu privire
la serviciul de asistenţă familială
pentru adulţi

Dosarul personal al candidatului la funcţia de
asistent familial

Persoanele care doresc să devină asistenţi familiali specializaţi prezintă următoarele documente şi informaţii:
1) copia buletinului de identitate al candidatului;
2) certificatele cu privire la starea sănătăţii candidatului şi a membrilor familiei acestuia;
3) certificat de stare civilă a candidatului;
4) cazierul judiciar al candidatului şi al membrilor familiei acestuia;
5) copia diplomelor de studii ale candidatului;
6) autobiografia candidatului;
7) certificatul privind posesia spaţiului locativ unde urmează a fi plasaţi beneficiarii Serviciului;
8) copia carnetului de muncă (dacă candidatul a fost anterior încadrat în cîmpul muncii);
9) adeverinţa despre componenţa familiei candidatului, copia buletinelor de identitate ale adulţilor, precum şi copiile certificatelor de naştere ale copiilor, care fac parte din familia candidatului;
10) descrierea detaliată a aprobărilor precedente sau a respingerii aprobării candidatului sau a altor membri ai familiei la funcţia de asistent familial;
11) alte documente şi informaţii relevante, la cererea prestatorului sau a Comisiei.

 

 

 

Anexa nr. 3
la Regulamentul-cadru cu privire
la serviciul de asistenţă familială
pentru adulţi

 

Dosarul personal al beneficiarului

Dosarul personal al beneficiarului conţine următoarele informaţii şi documente:
1) copia cererii scrise a beneficiarului prin care se solicită acordarea îngrijirii şi suportului în familia asistentului familial;
2) copia buletinului de identitate al beneficiarului;
3) copia certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitate de muncă al beneficiarului;
4) raportul de evaluare complexă a beneficiarului;
5) extrasul din fişa medicală de ambulator (formularul nr. 025/e) a beneficiarului;
6) planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
7) fişa de monitorizare a plasamentului beneficiarului;
8) copia acordului de plasament dintre beneficiar şi prestatorul de servicii;
9) raportul asistentului familial privind evidenţa cheltuielilor lunare efectuate pentru beneficiar;
10) planurile individualizate de asistenţă ale beneficiarului reexaminate şi procesele-verbale ale şedinţelor respective;
11) alte acte relevante, la solicitarea Comisiei şi/sau prestatorului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.75
din  3 februarie 2014

 

STANDARDE MINIME DE CALITATE
pentru Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi”
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. În sensul prezentelor Standarde minime de calitate pentru Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi” (în continuare – Serviciu) sînt utilizate următoarele noţiuni:
1) standarde minime de calitate pentru Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi” – norme obligatorii la nivel naţional, a căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim de calitate în procesul de prestare a serviciilor;
2) manual operaţional al Serviciului – ghid aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care conţine proceduri, instrumente de lucru şi modele de documente, avînd menirea de a ajuta prestatorul de serviciu să implementeze eficient Serviciul.

Capitolul II
ACCESUL LA SERVICIU
Secţiunea 1
Informarea – standardul 1

2. Prestatorul de serviciu desfăşoară activitate de informare a populaţiei şi promovare a Serviciului, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu dizabilităţi mintale şi persoanelor în etate.
3. Prestatorul de serviciu:
1) pune la dispoziţia populaţiei materiale informative privind Serviciul;
2) informează candidatul la funcţia de asistent familial despre specificul Serviciului, despre procedura de selectare şi aprobare în funcţie;
3) oferă beneficiarilor Serviciului informaţii despre principiile şi procedurile de prestare a serviciilor în cadrul Serviciului.

 

 

Secţiunea a 2-a
Evaluarea necesităţilor solicitanţilor
şi beneficiarilor
Serviciului – standardul 2

4. Prestatorul de serviciu deţine şi utilizează o procedură de evaluare a necesităţilor de asistenţă ale solicitanţilor Serviciului şi de reevaluare a necesităţilor de asistenţă ale beneficiarilor Serviciului.
5. Plasamentul în Serviciu este realizat în urma evaluării iniţiale şi complexe a situaţiei persoanei care solicită să fie plasată în Serviciu.
6. Evaluarea iniţială se realizează în conformitate cu Managementul de caz de către:
1) asistentul social comunitar din localitatea beneficiarului, în cazul în care beneficiarul vine din comunitate;
2) asistentul social din instituţie, în cazul persoanelor dezinstituţionalizate.
7. În cazurile în care se stabileşte necesitatea plasării solicitantului în Serviciu, prestatorul de serviciu efectuează evaluarea complexă a solicitantului, în conformitate cu Managementul de caz. În urma evaluării complexe, prestatorul de serviciu va întocmi un raport de evaluare complexă a potenţialului beneficiar.
8. Prestatorul de serviciu asigură reevaluarea complexă a beneficiarului pentru revizuirea planului individualizat de asistenţă.
9. Reevaluarea se efectuează cu participarea asistentului familial şi a beneficiarului.
10. Rapoartele de evaluare/reevaluare complexă sînt anexate la dosarul solicitantului/beneficiarului. Datele sînt păstrate în regim de confidenţialitate, conform prevederilor legale.
11. Solicitantul/beneficiarul Serviciului are acces la rapoartele de evaluare iniţială şi complexă.

Secţiunea a 3-a
Potrivirea beneficiarului cu asistentul
familial – standardul 3

12.  Prestatorul de serviciu deţine şi aplică o procedură de potrivire a beneficiarului cu asistentul familial.
13. La etapa de potrivire, beneficiarul va fi plasat în familia asistentului familial pentru o perioadă de probă de cel mult 30 de zile.
14. În perioada plasamentului de probă, beneficiarul desfăşoară diverse activităţi de cunoaştere şi acomodare: cunoaşte membrii familiei asistentului familial, vede camera pe care o va ocupa, ia masa în familia asistentului familial etc.
15. În perioada plasamentului de probă, prestatorul de serviciu monitorizează potrivirea dintre beneficiar şi asistentul familial. Monitorizarea se realizează prin schimburi de informaţii şi discuţii cu specialiştii relevanţi, beneficiarul, asistentul familial şi membrii familiei acestuia.
16. Ca rezultat al monitorizării plasamentului de probă, prestatorul de serviciu prezintă Comisiei o concluzie privind oportunitatea plasamentului.
17. La etapa de potrivire dintre asistentul familial şi beneficiar se va ţine cont de vîrsta, sexul, nevoile, particularităţile de temperament şi comportament atît ale beneficiarului, cît şi ale asistentului familial, de acceptarea beneficiarului de către membrii familiei asistentului familial, opinia beneficiarului şi alte situaţii relevante.

Capitolul III
PLASAMENTUL ÎN SERVICIU
Secţiunea a 4-a
Planul individualizat de asistenţă – standardul 4

18. Serviciul asigură o planificare individualizată a serviciilor pentru fiecare beneficiar prin elaborarea şi implementarea unui plan individualizat de asistenţă (în continuare – PIA).
19. PIA se elaborează în baza rezultatelor evaluării/reevaluării complexe a beneficiarului.
20. Procesul de elaborare a PIA implică vizite ale prestatorului de serviciu în familia asistentului familial.
21. PIA stabileşte obiectivele ce trebuie atinse în perioada plasamentului, factorii care determină vulnerabilitatea beneficiarului şi care trebuie înlăturaţi, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada plasamentului în Serviciu, acţiunile ce trebuie întreprinse şi termenul de realizare a acestora, precum şi persoanele implicate în realizarea PIA.
22. În cazul în care beneficiarul necesită şi alte servicii decît cele pe care le poate asigura Serviciul, acestea pot fi acordate de alţi prestatori de servicii din comunitate şi vor fi incluse în PIA. Facilitarea contactului beneficiarului cu alte servicii se realizează de către prestatorul de serviciu.
23. În PIA se vor specifica, de asemenea, condiţiile în care se va efectua încetarea plasamentului în Serviciu al beneficiarului.
24. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în PIA revine prestatorului de serviciu.
25. Prestatorul de serviciu revizuieşte PIA în baza reevaluării nevoilor beneficiarului:
1) după trei luni de plasament;
2) după necesitate, dar nu mai rar de o dată la douăsprezece luni.
26. PIA este semnat de prestatorul de serviciu, asistentul familial şi beneficiar.
27. Prestatorul de serviciu şi asistentul familial deţin cîte o copie a PIA.
28. PIA constituie baza acordului de plasament semnat între beneficiar şi prestatorul de serviciu.

Secţiunea a 5-a
Condiţii de trai ale beneficiarului – standardul 5

29. Locuinţa asistentului familial oferă beneficiarului un mediu sigur, accesibil, confortabil, sănătos şi educativ.
30. Fiecare beneficiar dispune de un spaţiu personal cu o suprafaţă minimă de 6 m2 şi utilizează spaţiile comune din locuinţă (toaletă, baie, bucătărie, camera de zi, spaţii exterioare etc.).
31. Asistentul familial asigură ca locuinţa, mobilierul şi comodităţile (baie, toaletă etc.) să prezinte siguranţă în utilizare, să fie accesibile beneficiarului şi să fie menţinute în curăţenie.
32. Substanţele nocive şi inflamabile sînt păstrate în locuri inaccesibile pentru beneficiar.
33. Spaţiile din locuinţă şi cele exterioare sînt adecvat iluminate.

Secţiunea a 6-a
Îngrijirea beneficiarului – standardul 6

34. Beneficiarul primeşte îngrijirea corespunzătoare în conformitate cu PIA, nevoile, interesele şi preferinţele sale.
35. Asistentul familial achiziţionează şi asigură beneficiarul cu hrană, obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte obiecte personale, ţinînd cont de vîrsta şi constituţia fizică a beneficiarului.
36. Asistentul familial încurajează beneficiarul să-şi exprime preferinţele privind îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte personale şi ţine cont de aceste preferinţe atunci cînd achiziţionează obiectele personale.
37. Asistentul familial încurajează şi sprijină beneficiarul să participe la activităţile din cadrul Serviciului (să ajute la pregătirea hranei, servirea mesei, spălarea veselei, păstrarea ordinii în locuinţă etc.) în vederea formării/dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor de autoîngrijire, autoservire şi gospodărire.
38. Asistentul familial asigură beneficiarului condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber şi ia măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

Secţiunea a 7-a
Sănătatea beneficiarului – standardul 7

39. Asistentul familial cunoaşte starea de sănătate a beneficiarului.
40. Asistentul familial asigură beneficiarului sprijin pentru a-şi gestiona problemele de sănătate curente sau în situaţii de urgenţă.
41. Asistentul familial este obligat să îngrijească şi să acorde suport beneficiarului inclusiv pe perioada spitalizării acestuia.
42. Asistentul familial deţine cunoştinţele minime necesare pentru a consilia beneficiarul în ceea ce priveşte procurarea, păstrarea şi utilizarea medicamentelor prescrise de medic.
43. Asistentul familial este responsabil de administrarea medicamentelor prescrise de medic beneficiarului.
44. Asistentul familial trebuie să aibă la domiciliu o trusă medicală în vederea acordării primului ajutor beneficiarului în caz de necesitate.
45. Asistentul familial deţine informaţii privind resursele şi serviciile de sănătate ale comunităţii şi asigură sprijin beneficiarului în vederea cunoaşterii şi accesării acestora, pentru a-şi menţine şi recupera sănătatea (medic de familie, medici de profil, personal de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu etc.).

Secţiunea a 8-a
Educaţia beneficiarului – standardul 8

46. Prestatorul de serviciu asigură beneficiarilor sprijin pentru a se instrui conform dorinţelor şi potenţialului individual.
47. Asistentul familial, de comun acord cu prestatorul de serviciu, asigură sprijin beneficiarului pentru a accesa şi a folosi oportunităţile educaţionale ale comunităţii (formare şi perfecţionare profesională, cercuri de interese etc.), în funcţie de necesităţile, potenţialul şi opţiunile individuale stabilite în PIA.

Secţiunea a 9-a
Activităţile ocupaţionale ale beneficiarului – standardul 9

48. Asistentul familial este pregătit pentru a informa beneficiarul cu privire la serviciile de consiliere, orientare profesională şi plasare în cîmpul muncii oferite de comunitate.
49. Asistentul familial asigură sprijin beneficiarului pentru a cunoaşte şi accesa resursele ocupaţionale ale comunităţii.
50. Beneficiarul este sprijinit să desfăşoare activităţi ocupaţionale conform dorinţelor şi potenţialului propriu, inclusiv munca plătită.

Secţiunea a 10-a
Activităţile recreative şi de socializare ale
beneficiarului – standardul 10

51. Asistentul familial asigură condiţii pentru ca beneficiarul să poată desfăşura, la domiciliu sau în afara acestuia, activităţi recreative, conform potenţialului, necesităţilor şi preferinţelor proprii.
52. Asistentul familial încurajează şi îndrumă beneficiarul pentru a-şi forma şi manifesta abilităţi şi preocupări personale.
53. Asistentul familial este informat în legătură cu resursele recreative ale comunităţii (cultură, sport etc.) şi sprijină beneficiarul pentru a cunoaşte şi accesa aceste resurse.
54. Beneficiarul participă la activităţile recreative organizate în cadrul familiei asistentului familial (aniversarea zilei de naştere, sărbători tradiţionale etc.).

Secţiunea a 11-a
Integrarea beneficiarului în comunitate – standardul 11

55. Asistentul familial asigură beneficiarului sprijin pentru  a deveni membru activ şi responsabil al comunităţii.
56. Beneficiarul participă la viaţa comunităţii conform propriilor cerinţe, abilităţi şi preferinţe.
57. Asistentul familial asigură informarea beneficiarului în mod accesibil asupra valorilor promovate de comunitate, asupra drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor.
58. Asistentul familial informează beneficiarul privind instituţiile de interes public, serviciile şi resursele care pot fi accesate în comunitate şi sprijină beneficiarul să apeleze la serviciile comunităţii.
59. Asistentul familial încurajează şi sprijină beneficiarul să stabilească şi să menţină legături cu membrii comunităţii, asociaţiile obşteşti din comunitate, să-şi dezvolte interesele şi să iniţieze contacte noi.
60. Asistentul familial facilitează implicarea comunităţii în asistarea beneficiarului plasat în familia sa.
61. Asistentul familial încurajează menţinerea legăturii beneficiarului cu familia sa de origine/extinsă.

 

 

Secţiunea a 12-a
Monitorizarea şi evaluarea plasamentului – standardul 12

62. Prestatorul de serviciu dispune de o procedură eficientă de monitorizare şi evaluare a plasamentului.
63. Plasamentul beneficiarului este monitorizat continuu de către prestatorul de serviciu prin vizite în familia asistentului familial.
64. În timpul vizitelor sînt colectate următoarele informaţii:
1) starea sănătăţii, integritatea fizică şi psihică a beneficiarului;
2) implementarea PIA;
3) progresele înregistrate de beneficiar pe perioada plasamentului;
4) opinia beneficiarului cu privire la plasament;
5) serviciile de consultanţă şi suport acordate asistentului familial de către prestatorul de serviciu;
6) instruirile la care a participat asistentul familial în vederea dezvoltării competenţelor profesionale, precum şi necesităţile ulterioare de instruire şi suport;
7) condiţiile de trai, alimentaţie, îngrijire a beneficiarului şi de utilizare a resurselor financiare.
65. Ca rezultat al vizitelor de monitorizare, prestatorul de serviciu elaborează rapoarte de monitorizare.
66. Raportul de monitorizare include constatările şi recomandările privind implementarea PIA, inclusiv necesitatea revizuirii acestuia, activitatea asistentului familial şi oportunitatea continuării plasamentului.
67. Rapoartele de monitorizare servesc ca bază pentru întocmirea raportului anual de evaluare a incluziunii beneficiarului în comunitate şi a activităţii asistentului familial.
68. Situaţia beneficiarului şi performanţele profesionale ale asistentului familial sînt evaluate anual de către prestatorul de serviciu în baza Standardelor minime de calitate pentru Serviciu.
69. Raportul anual de evaluare va conţine recomandări referitoare la situaţia beneficiarului, reaprobarea asistentului familial şi termenul plasamentului în Serviciu.

Secţiunea a 13-a
Încetarea plasamentului – standardul 13

70. Serviciul deţine şi aplică o procedură privind încetarea plasamentului beneficiarului, atunci cînd acesta este în detrimentul beneficiarului sau al asistentului familial/familiei acestuia.
71. Încetarea plasamentului în Serviciu se face în condiţii de siguranţă pentru beneficiar.
72. Încetarea plasamentului în Serviciu se efectuează în temeiul deciziei Comisiei, cu respectarea condiţiilor stabilite în PIA, în acordul de plasament semnat cu beneficiarul, şi a condiţiilor stabilite în contractul individual de muncă al asistentului familial.
73. Condiţiile de încetare a plasamentului în Serviciu sînt aduse la cunoştinţa beneficiarului într-un mod accesibil pentru acesta.
74. Încetarea plasamentului în Serviciu a beneficiarului se face în conformitate cu planul individual de sistare a serviciilor, care este parte integrantă a PIA şi în care se precizează:
1) data încetării plasamentului;
2) cauzele încetării plasamentului;
3) locaţia în care se mută beneficiarul (alt serviciu de asistenţă socială, locuinţa proprie etc.).
75. În caz de deces al beneficiarului, prestatorul de serviciu îndeplineşte formalităţile necesare, cu respectarea pe cît posibil a dorinţelor, tradiţiilor etnice, religioase, culturale ale beneficiarului.
76. Informaţia privind încetarea plasamentului se arhivează în dosarul beneficiarului, în regim de confidenţialitate.

Capitolul IV
PROTECŢIA BENEFICIARULUI
Secţiunea a 14-a
Protecţia beneficiarului împotriva abuzului
şi neglijării – standardul 14

77. Beneficiarii plasaţi în Serviciu sînt protejaţi împotriva abuzului (fizic, psihic, sexual, material sau financiar), neglijării, discriminării, precum şi a tratamentului inuman şi degradant.
78. Prestatorul de serviciu asigură informarea asistentului familial şi a beneficiarilor asupra procedurilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionare a suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz ori neglijenţă asupra beneficiarilor.
79. Prestatorul de serviciu asigură pregătirea şi instruirea asistenţilor familiali în următoarele domenii:
1) îngrijirea beneficiarilor care au fost victime ale unei forme de neglijare sau abuz;
2) depistarea şi raportarea semnelor de abuz;
3) înţelegerea şi controlul comportamentului provocator al beneficiarului;
4) păstrarea evidenţei plasamentului în Registrul privind situaţia beneficiarului aflat în plasament;
5) aplicarea adecvată a măsurilor de educaţie şi consiliere a beneficiarului şi inadmisibilitatea folosirii oricăror forme de abuz şi neglijare.
80. Asistentul familial asigură formarea abilităţilor adecvate de autoprotejare ale beneficiarului.
81. Prestatorul de serviciu încurajează beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din partea asistenţilor familiali.
82. În cazul unei reclamaţii sau suspiciuni de abuz sau neglijare, prestatorul de serviciu efectuează o evaluare a riscului pentru beneficiarul plasat în familia asistentului familial respectiv. Această evaluare serveşte drept temei pentru revizuirea continuării plasamentului.
83. Beneficiarului care a reclamat abuz sau neglijenţă i se oferă sprijinul corespunzător şi informaţia despre evoluţia procesului de evaluare şi investigare a plîngerii.
84. Asistentul familial împotriva căruia s-a făcut plîngere de abuz sau neglijenţă este informat în scris despre:
1) plîngerea făcută împotriva lui, exceptînd cazul în care aceasta ar prejudicia procesul de evaluare şi investigare;
2) desfăşurarea evaluării şi investigării, precum şi rezultatul acestora.
85. În procesul de evaluare şi investigare, prestatorul de serviciu oferă asistentului familial şi beneficiarilor care locuiesc cu el consultanţă şi sprijin oportun.

Secţiunea a 15-a
Notificarea incidentelor – standardul 15

86. Prestatorul de serviciu aplică o procedură privind notificarea incidentelor care au avut loc în procesul de prestare a serviciilor.
87. Asistentul familial este obligat să informeze, în cel mai scurt timp, conform legii, prestatorul de serviciu şi alţi actori interesaţi (organele de drept, serviciile de urgenţă sau alte instituţii specializate) în legătură cu toate incidentele care afectează sănătatea şi securitatea beneficiarilor plasaţi în Serviciu.
88. Incidentele pot fi, de asemenea, notificate de către beneficiarii Serviciului, precum şi de către alţi actori comunitari (vecini, personal medical etc.).
89.  Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate se consemnează în Registrul privind situaţia beneficiarului aflat în plasament.
90. Se notifică cel puţin următoarele evenimente care afectează beneficiarul:
1) boli contagioase;
2) vătămări grave sau accidente;
3) infracţiuni comise de beneficiari şi contravenţii administrative aplicate acestora;
4) absenţa nejustificată a beneficiarului de la domiciliul asistentului familial;
5) decesul beneficiarului ori al asistentului familial, inclusiv circumstanţele în care s-a produs;
6) orice alt eveniment petrecut în familia asistentului familial care afectează siguranţa sau bunăstarea beneficiarului şi altor persoane din anturajul acestuia.

Capitolul V
RESURSE UMANE
Secţiunea a 16-a
Angajarea personalului – standardul 16

91. Serviciul dispune de personal în concordanţă cu misiunea şi obiectivele sale.
92. Personalul Serviciului este constituit din asistenţi familiali.
93. Personalul corespunde cerinţelor pentru desfăşurarea eficientă a procesului de prestare a Serviciului.
94. Prestatorul de Serviciu elaborează şi revizuieşte periodic statele de personal pentru a răspunde necesităţilor Serviciului şi comunităţii.
95. Înainte de angajare, candidatul la funcţia de asistent familial este informat despre:
1) drepturile şi obligaţiile sale;
2) calităţile şi abilităţile pe care trebuie să le posede pentru prestarea Serviciului;
3) procesul şi criteriile de monitorizare şi evaluare în cadrul Serviciului;
4) tipurile de sprijin profesional de care va beneficia;
5) remunerarea financiară şi modul de finanţare a Serviciului;
6) procedura de soluţionare a plîngerilor în cadrul Serviciului.
96. Evaluarea şi aprobarea candidatului la funcţia de asistent familial se efectuează conform prevederilor Regulamentului-cadru cu privire la Serviciu.

Secţiunea a 17-a
Instruirea personalului – standardul 17

97. Angajaţii Serviciului participă la cursuri de instruire pentru a dobîndi abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru oferirea serviciilor de calitate şi sporirea nivelului lor de competenţe profesionale.
98. Prestatorul de serviciu:
1) planifică şi organizează formarea profesională iniţială şi continuă a asistenţilor familiali, potrivit misiunii sale şi standardelor minime de calitate ale Serviciului;
2) identifică oportunităţile de perfecţionare a asistenţilor familiali în vederea creşterii competenţelor profesionale ale acestora;
3) elaborează şi evaluează periodic programele de instruire a asistenţilor familiali, conform necesităţilor de instruire identificate, politicilor, bunelor practici şi cercetărilor în domeniu;
4) ţine evidenţa instruirilor de care a beneficiat fiecare asistent familial şi specialist.
99. Formarea profesională iniţială şi continuă a asistenţilor familiali se efectuează conform prevederilor Regulamentului-cadru cu privire la Serviciu.

Secţiunea a 18-a
Sănătatea personalului – standardul 18

100. Prestatorul de serviciu întreprinde măsuri pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă al personalului Serviciului.
101. Starea sănătăţii angajaţilor Serviciului contribuie la îndeplinirea calitativă a obligaţiilor de funcţie.
102. Este interzis consumul de droguri şi abuzul de alcool de către personalul Serviciului. Fiecare angajat al Serviciului este obligat să ofere beneficiarului un exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de comportament adecvat.
103. Asistentul familial este obligat să efectueze anual examenul medical profilactic, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Ministerului Sănătăţii. Rezultatele examenului sînt anexate la raportul anual de evaluare a competenţelor profesionale ale asistentului familial.

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE

104. Contractele, acordurile, planurile, dosarele, rapoartele şi alte documente aferente Serviciului se întocmesc în conformitate cu procedura şi modelele prezentate în Manualul operaţional pentru prestarea Serviciului, elaborat şi aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

[/spoiler]

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.