Serviciul social „Casă comunitară”

Serviciul social „Casă comunitară”

a) ServiciulCasă comunitară” este un serviciu social specializat destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în comunitate;
b) beneficiari ai Serviciului – copii cu dizabilităţi mintale cu dependenţă de protecţie, îngrijire şi suport specializat continuu în raport cu vîrsta şi dezvoltarea lor şi adulţi cu dizabilităţi mintale, inclusiv cei declaraţi incapabili, care nu se pot întreţine, autoservi şi autogospodări fără asistenţă şi suport continuu în comunitate, având abilităţi sociale reduse;
c) prestator de serviciu – Consiliul raional Ungheni, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei;
d) manager de caz – asistent social comunitar, angajat de autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea, după caz, care activează în teritoriul primăriei unde este prestat Serviciul şi căruia i-a fost repartizat cazul beneficiarului plasat în Serviciu;
e) echipa multidisciplinară de specialişti – grup de specialişti din mai multe domenii (asistentul social, medicul de familie, medicul psihiatru, alt personal specializat) instituit prin decizia consiliului local/municipal/raional (în continuare – consiliu), care creează Serviciul, subordonat acestuia, cu atribuţii în domeniul funcţionării Serviciului; componenţa şi activitatea echipei se stabileşte prin regulamentul de activitate aprobat de  consiliu.

La atingerea de către beneficiar a vârstei de 18 ani autorităţile administraţiei publice locale care au instituit Serviciul decide asupra continuării perioadei de plasament a acestuia în serviciu în cazul în care beneficiarul nu prezintă pericol pentru copiii care sunt plasați în Serviciu.
Perioada plasamentului beneficiarului în Serviciu se stabileşte de echipa multidisciplinară de specialişti, în funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special ale acestuia.

Scopul şi obiectivele serviciului social „Casă Comunitară”
 

Scopul Serviciului este îngrijirea permanentă, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor, în vederea asigurării acestora unui mod de viaţă pe cît este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se integra (reintegra) în familie şi societate. 
Obiectivele Serviciului sunt:
1) cazarea, asigurarea condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor Serviciului;
2) protecţia, supravegherea stării de sănătate, asistenţa medicală, îngrijirea şi suportul permanent al beneficiarilor;
3) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor Serviciului;
4) asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie;
5) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi reintegrarea familială;
6) asigurarea plasamentului de urgenţă a persoanei cu dizabilităţi mintale în Serviciu, în cazul apariţiei unor circumstanţe imprevizibile, care impun o asemenea măsură.

Beneficiarii serviciului social „Casă comunitară

  • Comunitatea ca un tot întreg;
  • Persoanele, familiile și grupurile sociale aflate în dificultate din comunitate:
  • Copii și familii: familii cu copii în situații de risc, familii cu copii cu dizabilități, copii rămași fără îngrijire părintească, copii orfani, copii abuzați și neglijați, copii cu dizabilități și alții;
  • Persoane tinere: tineri cu dizabilități, mame minore, tineri în conflict cu legea, absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, alții;
  • Persoane vârstnice: persoane solitare, persoane cu dizabilități, persoane care suferă de afecțiuni grave (imobilizate), cupluri vârstnice în care unul din membrii familiei este grav bolnav, alții;
  • Grupuri de persoane cu probleme sociale specifice: persoane adulte cu dizabilități, victime ale violenței în familie, potențialele victime și victime ale traficului de ființe umane, persoane eliberate din locuri de detenție, șomeri, persoane dependente de drog și alcool, persoane infectate de HIV/SIDA, minorități entice, alții;
  • Persona aflată în situație de dificulate.

Dosarul personal al beneficiarului
Dosarul personal al beneficiarului conține următoarele documente:
– cererea în scris a beneficiarului cu capacitate deplină de exercițiu prin care acesta solicită plasarea lui în Serviciu;
– cererea reprezentantului legal al beneficiarului în cazul beneficiarului minor ori declarat incapabil de instanța de judecată;
– avizul autorității tutelare teritoriale privind plasamentul beneficiarului minor;
– acordul beneficiarului care a împlinit vârsta de 10 ani cu privire la plasarea lui în Serviciu, în funcție de capacitate sa de înțelegere a semnificației acordului său, certificat de autoritatea tutelară;
– copia hotărârii judecătorești, în cazul beneficiarului care a fost declarat incapabil;
– copia actelor de identitate al beneficiarului;
– copia certificatului de invaliditate al beneficiarului;
– evaluarea inițială completată și semnată de asistentul social și specialiștii de referință care au efectuat-o;
– extrasul/copia din cartela medicală a beneficiarului;
– formularul de evaluare complexă a beneficiarului;
– planul individualizat de asistență a beneficiarului;
– informația cu privire la drepturile de asigurările sociale și drepturile de asistență socială acordate beneficiarului, în condițiile legii;
– acordul de colaborare încheiat de beneficiar ori reprezentantul legal cu managerul de caz;
– formularele de reevaluare complexă a beneficiarului și procesele-verbale ale ședințelor respective;
– rapoartele de reexaminare a planului individualizat de asistență a beneficiarului și procesele-verbale ale ședințelor respective;
– recomandările managerului de caz și a asistentului social din cadrul prestatorilor de serviciu din rândul asociațiilor obștești, formulate în urma vizitelor la beneficiar.

Sediul în care se prestează serviciul social „Casă comunitară” este în comuna Sculeni.
Tel. 0236- 6-34-84

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.