Prestatii

Ajutor Social

Ce este ajutorul social ?
Ajutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună, familiilor care se află într+o situaţie de mare dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă.

Atenţie !
În calitate de beneficiar, trebuie să ştiţi că Vă daţi acordul pentru verificarea la domiciliu a datelor indicate în cerere şi pentru restituirea sumelor plătite nejustificat. Pentru a evita această situaţie, prezentaţi informaţii complete şi corecte.

Comunicaţi în scris asistentului social orice modificare de venit în situaţia anterioară a familiei Dumneavoastră. Dacă situaţia familiei Dumneavoastră nu s-a înbunătăţit la finalul celor 6 luni, este necesar să depuneţi o cerere nouă pentru acordarea ajutorului social la asistentul social din primărie. Numai aşa Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei poate continua plata ajutorului social, în caz contrar aceasta încetează. Nu refuzaţi efectuarea anchetei sociale de către asistentul social care verifică condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social. Această verificare este pentru a Vă ajuta şi nu pentru a Vă sancţiona ! În cazul în care refuzaţi efectuarea anchetei sociale – Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei are obligaţia să înceteze plata !

Actele necesare pentru a obţine ajutorul social:

Împreună cu cererea de ajutor social documente obligatorii ce trebuie prezentate la asistentul social din localitate sînt:
– Copiile actelor de identitate a tuturor membrilor familiei (inclusiv actele de naştere a copiilor),
– certificat de componenţă a familiei,
– certificat de salariu de la locul de muncă,
– certificat ce confirmă gradul şi termenul dizabilităţii,
– certificatul de studii cu indicarea bursei,
– certificatul sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren agricol lingă casă şi extravilan,
– copia deţinătorului de patentă sau intreprindere individuală,
– alte acte după caz. Cum se calculează ajutorul social?

Suportul financiar plătit lunar este diferenţa dintre venitul lunar minim garantat stabilit prin lege şi totalul veniturilor de care dispune familia.

Venitul lunar minim garantat stabilit prin lege este compus din:
– 680 lei (100%) pentru persoana solicitantă,
– 476 lei (70 %) pentru fiecare alt adilt al familiei,
– 340 lei (50%) pentru fiecare copil,
– 204 lei (30%) pentru fiecare adult cu dizabilităţi ,
– 340 lei (50%) pentru fiecare copil cu dizabilităţi,
– 68 lei (10%) se adaugă dacă persoana incadrată in grad de dizabilitate este unicul adult in familie.
Din suma acestora se scade suma tuturor veniturilor familiei şi se obţine plata ajutorului social lunar.

Nu se iau in consideraţie:
– Plata unică de ajutor material plătit de stat sau de autorităţile locale,
– Ajutor de deces,
– Ajutor pentru calamităţi,
– Indemnizaţia unică primită la naşterea copilului .

Pentru a sprijini persoanele cu un venit din muncă, din fiecare salariu declarat se scade suma de 120 lei. Familiilor formate doar din membri inapţi de munca ( persoane cu dizabilităţi, copii şi persoane peste 75 ani) nu li se calculează venitul din terenul agricol.

În а.2011 raionului Unghеni i-а fost aloсată pentru аjutor soсial suma de 18 828 088 lei, pentru ajutorul pe perioada rece – 2 114 340 lei la un număr de 2776 persoane. Pentru 12 luni a a.2012 a fost calculată pentru plata ajutorului social suma 22 759 017 lei la 2313 beneficiari şi ajutorul pentru perioada rece 4 307 000 lei pentru 3859 beneficiari , in a.2013 ajutorul socia l a constituit– 16 680 699 lei, iar APRA- 5 078 100 lei la un număr de 4300 persoane. Cuantumul mediu al prestaţiei lunare de ajutor social a fost de 631 lei.

526 Responses for this post

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.