Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

Cadrul legislativ

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii își desfășoară activitatea
în conformitate cu Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale,
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiiile cu copii, Hotărîrii nr. 780 din 25.09.2014 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate”, Deciziei Consiliului raional Ungheni
nr. 3/11 din 22.05.2014 „Cu privire la instituirea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii”.

[wpdm_package id=’32151′]

[wpdm_package id=’32153′]

[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scopul și obiectivele serviciului ‘ collapse_link=’false’]

Scopul și obiectivele serviciului

 Scopul:   Susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi conectarea ei la resursele relevante din comunitate.

Obiective:

  • susţinerea familiei în depăşirea situaţiilor de risc şi prevenirea separării copilului de familie;
  • consolidarea competenţelor parentale;
  • susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.
  • sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a riscurilor posibile;

[/spoiler]

[spoiler title=’3. Specificul și formele serviciului’ collapse_link=’false’]

Specificul și formele serviciului

 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este un  serviciu social specializat care se prestează la nivel local pentru familiile cu copii, în scopul prevenirii și /sau depășirii situațiilor de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial.

 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este o formă importantă de prevenire a separării copilului de familie , deoarece el oferă familiei susţinerea creării unui mediu favorabil de creştere şi dezvoltare a copilului în mediul familial.

   Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.

Prestarea serviciului de sprijin familial se bazează pe principii bine stabilite: intervenţie minimă, protecţia copilului în cadrul familiei de orice formă de abuz sau neglijare, oferirea posibilităţii copilului de a-şi realiza potenţialul personal ca membru al familiei şi/sau comunităţii, responsabilizarea părinţilor în luarea deciziilor în raport cu educarea adecvată a copiilor, oferire de sprijin, consiliere familiei.

Serviciul include activități de prevenire sau intervenţie  în cazurile de abuz, neglijare sau abandon, instituţionalizării copilului, aspectelor legate de îngrijire şi educarea copilului, necesităţile copilului în procesul de dezvoltare.

Serviciul social de  sprijin familial prevede susţinerea familiei şi copilului timp de câteva luni, dar nu mai mult de jumătate de an,  pentru depăşirea unor situații de criză  familia se susține financiar.

[/spoiler]

[spoiler title=’4. Categorii şi modul de solicitare a serviciului ‘ collapse_link=’false’]

Categoriile de beneficiari:

  • Beneficiari ai serviciului sprijin familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate;
  • Beneficiarii sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare;

Modalitate de solicitare sau identificarea beneficiarilor:

  • adresarea directă din partea copilului şi/sau familiei biologice/extinse;
  • autosesizare;
  • sesizarea din partea persoanelor fizice, instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor;
  • referirea cazului în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

[/spoiler]

[spoiler title=’5. Activități’ collapse_link=’false’]

Activități practice desfășurate la nivel comunitar în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

            În perioada 14 mai -16 mai curent, s-au desfășurat activități în cadrul atelierului de lucru cu tematica: Activități practice desfășurate la nivel comunitar în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

În cadrul atelierelor, au fost discutate și analizate acțiunile întreprinse de către membrii echipei multidisciplinare locale în cazul identificării familiilor cu copii în situație de risc, acțiunile ce urmează a fi întreprinse  în  scopul prevenirii separării copiilor de mediul familial.

De asemenea ca subiect în cadrul atelierului s-a discutat despre evaluare riscurilor familiilor cu copii și deosebirile dintre vulnerabilitate și risc, indicatorii de bunăstare afectați ale copilului și formularea corectă a concluziilor.

S-a discutat situația dosarelor active (deschise) a asistenților sociali comunitari, dificultățile și probleme legate de aspectele practice ale activității profesionale în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Un punct forte în cadrul activității a fost  schimbul de experiență a asistenților sociali comunitari/ supervizori în  procesul de aplicare a metodelor și tehnicilor în rezolvarea în situație de risc.

[slideshow_deploy id=’39325′]

Ridicarea nivelului de bunăstarea condiţiilor locative şi sociale

Pe parcursul septembrie – noiembrie 2018, 374 copii din 148  familii din raionul Ungheni au beneficiat de suportul monetar din bugetul de stat în cadrul Serviciului pentru ridicarea nivelului de bunăstarea condiţiilor locative şi sociale, în suma totală de  1.230 mii lei.

La stabilirea suportului monetar se iau în consideraţie necesităţile materiale/financiare ale familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai ale familiei, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi venitul familiei obţinut din salarii, alte plăţi sociale şi alte surse de venit. Decizia privind acordarea şi mărimea suportului financiar este examinată şi avizată de membrii Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate,  în baza raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei, efectuat de către echipa multidisciplinară comunitară.

Au fost examinate 32 cazuri cu copii în situaţie de risc

La data de 30 octombrie  2018 în cadrul şedinţei Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate au fost examinate 32 cazuri cu copii în situaţie de risc. La stabilirea suportului monetar se iau în consideraţie necesităţile materiale/financiare ale familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai ale familiei, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi venitul familiei obţinut din salarii, alte plăţi sociale şi alte surse de venit. Decizia privind acordarea şi mărimea suportului financiar este examinată şi avizată de Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate  în baza raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei prezentat de managerul de caz.

image001

   Prestarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii la nivel comunitar

    În perioada 22.03.2018 pînă la 04.04.2018 s-au desfășurat 6 ședințe de supervizare a asistenților sociali comunitari și a supervizorilor cu tematica: ,,Prestarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii la nivel comunitar”
Activitatea a avut ca scop oferirea suportului metodologic pentru dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale în prestarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii în conformitate cu legislația în vigoare.
Un punct forte în cadrul activității a fost schimbul de experiență a asistenților sociali comunitari/ supervizori în procedura de aplicare a metodelor și tehnicilor în rezolvarea problemelor familiilor cu copii identificați în dificultate.
Un accent deosebit în cadrul ședinței a fost informarea participanților despre importanța identificării timpurie a nevoilor familiilor cu copii în scopul prevenirii situațiilor de risc și modul de intervenție pentru asigurarea bunăstării și creșterea copilului în mediul familial.

[slideshow_deploy id=’38526′]

Şedință de instruire – Prestarea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii

     Marți, 20 februarie în Sala de ședință a Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni s-a desfașurat ședință de instruire a asistenților sociali comunitari cu tematica: Prestarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii și managementul de caz metoda principală de lucru în prestarea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii .
Asistenții socilali comunitari au fost familiarizați cu specificul serviciului, etapele și rolul asistentului social comunitar și a echipelor multidisciplinare,rolul beneficiarului în rezolvarea problemelor famliliei. În cadrul ședinței s-a menționat importanța identificarii nevoilor familiilor cu copii în scopul prevenirii situațiilor de risc și modul de intervenție pentru asigurarea bunăstării și creșerea copilului în mediul familial.

[slideshow_deploy id=’38405′]

Atelier de lucru în cadrul serviciului de sprijin pentru familiile cu copii

    În perioada 23 – 30 ianuarie 2018 în Sala de ședințe a Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni s-au organizat 3 ateliere de lucru cu tematica: Activități desfășurate la nivel comunitar în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. în cadrul activității practice a fost instrumentat un studiu de caz a familiei cu copii în situație de risc în conformitate cu metodologia managementului de caz.
Activitatea a avut ca scop consolidarea capacităților asistentului social comunitar în calitate de manager de caz și accentuarea rolului echipei multidisciplinare locale în procesul de identificare, evaluare, asistare și monitorizare a famiilor cu copii în situație de risc. Pentru acordarea asistenței calitative și asigurarea bunăstării copilului este important califacarea corectă a riscului în dependență de situația copilului evaluat și acțiunile preconizate pentru depașirea situației problemă. Un punct forte a activității a fost schimbul de experiență a asistenților sociali comunitari în procesul de aplicare a managementului de caz.

[slideshow_deploy id=’38354′]

 

Managementul de caz metoda principală de lucru în prestarea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii 

   În perioada 20 octombrie -24 noiembrie în cadrul DASPF Ungeni s-au desfașurarea 6 ședințe de supervizare din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii cu tematica „ Managementul de caz metoda principală de lucru în prestarea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii ”.
Aplicarea managementului de caz, rolul asistentului social comunitar și a echipelor multidisciplinare,rolul beneficiarului în rezolvarea propriei situații au fost doar unele din subiectele discutate.
Identificarea nevoilor copilului și modul de intervenție pentru asigurarea bunăstării acestuia, consolidarea factorilor protectori ai familiei prin acțiuni de sustinere și dezvoltare a capacităților sunt pe deplin reflectate în evoluarea complexă a familiei și copilului și în planul de intervenție.
În cadrul dezbaterilor referitor la cazurile existente în comunitate au fost discutate acțiunile propuse, dar și problemele cu care se confruntă echipa în implementarea planului individual de asistență.
Procesul de supervizare continuă are menirea de a identifica și soluționa problemele cu care se confruntă specialiștii în oferirea serviciilor sociale pentru protecția familiei și copilului.

[slideshow_deploy id=’38134′]

Seminarul de instruire cu genericul „Serviciul social de spijin pentru familiile cu copii”

    image003Astăzi, 10 octombrie a avut loc seminarul de instruire cu genericul „Serviciul social de spijin pentru familiile cu copii” destinat asistenților sociali comunitari noi angajați.
Serviciul de sprijin familial pentru familile cu copii este prima treaptă în contactul dintre sistemul de protecție și familiile aflate în dificultate.
Instrumentele de lucru, rolul asistentului social și a echipei multidisciplinare și oferirea suportului conform Managementului de caz sunt principalii piloni ai sistemului de servicii sociale destinate protecției familiei și copilului. În cadrul seminarului de instruire s-a accentuat importanța oferirii serviciilor de calitate, intervenția promtă și calificativă in prevenirea situațiilor de risc.

image005

Noi instrumente de  lucru în  activitatea prestării „Serviciul social de sprijin pentru  familiile cu copii”

  În perioada  21.02.2017 – 01.03.2017, în incinta Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni s-au organizat și desfășurat ateliere de instruire cu tematica:
Management de caz  –instrument de lucru în prestarea Serviciului social de sprijin pentru  familiile cu copii”.
   Instruirea a fost organizată de către specialiștii Secției protecția familiei și copilului.
La atelier au participat asistenții sociali supervizori împreună cu grupul de asistenți sociali comunitari, care activează în cadrul primăriilor raionului.
Scopul instruirii a fost consolidarea cunoștințele angajaților referitor la aplicarea în practică a managementului de caz prin prisma domeniilor de bunăstare ale copilului: siguranță, sănătate, activism, afecțiune, respect, responsabilitate, realizări, incluziune și a factorilor protectori ai familiei.
În procesul de aplicare a managementului de caz o importanță în asigurarea bunăstării copilului este colaborarea eficientă și implicarea specialiștilor din domeniile: sănătate, educație, asistență socială, ordine publică.
Participanții la atelier au manifestat interes în acumularea informației care va fi aplicată în  practică.

[slideshow_deploy id=’37730′]

[/spoiler]

[spoiler title=’6. Rezultate’ collapse_link=’false’]

REZULTATELE ANULUI  2018

Serviciul social de sprijin pentru famiile cu copii este orientat spre familiile cu copii pentru a preveni/ sau depăși situațiile de risc în vederea asigurării creșterii și educației în mediul familial, precum și în procesul de reintegrare a copiilor.

Pe parcursul anului 2018  s-a acordat asistență în cadrul serviciului social de sprijin familial secundar la 198 famili cu 508 copii în situație de risc;

Familiile beneficiare de  serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii sînt din următoarele primării:

Sprijin familial 2018

Localitatea Nr de populație Nr de familie Nr de copii suma
         1. or. Ungheni 32941 45 99 368000
         2. Or.Cornești 3054 5 9 31000
         3. Agronomovca 1216 12 19 72000
         4. Alexeevca 1218 2 5 20000
         5. Boghenii Noi 1896 8 21 67000
         6. Buciumeni 1412 6 15 46000
         7. Bumbăta 2422 2 8 28000
         8. Buşila 2001 2 5 17000
         9. Cetireni 2103 7 24 65000
       10. Chirileni 2030 3 8 32000
       11. Cioropcani 2565 9 30 77000
       12. Condrăteşti 1362 7 23 10000
       13. s. Corneşti 2256 3 8 32000
       14. Cornova 1067 4 10 32000
       15. Costuleni 3204 5 13 42000
       16. Floriţoaia Veche 2161 5 13 45000
       17. Hîrceşti 2040 3 9 36000
       18. Măcăreşti 4682 3 8 24000
       19. Măgurele 940
       20. Mănoilești 3432 4 13 46000
       21. Morenii Noi 1266 3 13 20000
       22. Năpădeni 986 5 17 56000
       23. Negurenii Vechi 2165 3 8 24000
       24. Petreşti 4508 13 31 90000
       25. Pîrliţa 5174 3 7 28000
       26. Rădenii Vechi 1944 5 11 36000
       27. Sculeni 5430 12 30 74880
       28. Sineşti 1307 2 4 11000
       29. Teşcureni 1111 2 6 13000
       30. Todireşti 4330 7 17 68000
       31. Unţeşti 1750
       32. Valea Mare 3352 6 17 45000
       33. Zagarancea 3870 2 7 28000
  Total 111195  198 familii  508   copii 1653880

Mijloacele financiare au fost alocate din bugetul raional Ungheni. Din sursele financiare s-au procurat copiilor: vestimentație, încălțăminte, produse alimentare, produse de igienă/chimice, rechizite școlare etc.

În cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii pe parcursul anului 2018 s-au desfașurat  4 ședințe de instruire și  6 ședințe de supervizare a asistenților sociali comunitari. Ședințele au avut drept scop  dezvoltarea competenților profesionale ale angajaților în aplicarea managementul de caz – metoda  principală de lucru în prestarea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii.

[/spoiler]

Serviciul social de Sprijin pentru familii cu copii asigură bunăstarea, dezvoltarea şi siguranţa copilului în sînul familiei.

poster_sprijin

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.