Serviciul Juridic și Resurse Umane

Serviciul Juridic și Resurse Umane

Serviciul Juridic și Resurse Umane

image003

Scopul Serviciului: Asigurarea eficientizării activității Direcției generale, acordarea asistenței juridice, expertizarea juridică a actelor emise, implementarea politicilor naționale și a procedurilor moderne în lucrul cu personalul.

Atribuțiile Serviciului:

 • Elaborează Regulamente de organizare și funcționare a instituției, efectuează expertiza juridică și întocmește proiectele de ordine, decizii, schemele de încadrare a personalului;
 • Asigură procedurile de personal cu privire la: planificarea resurselor umane, recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile/posturile de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea, remunerarea, dezvoltarea profesională, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi eliberarea personalului;
 • Efectuează evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților din subordine în vederea aprecierii rezultatelor obţinute şi identificării necesităţilor de dezvoltare profesională;
 • Planifică procesul de instruire, negociază cu prestatorii  serviciilor de instruire condiţiile de organizare şi conţinutul cursurilor de instruire, organizează şi evaluează activităţile de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, ţine evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;
 • Ține evidenţa personalului, întocmeşte dosarele personale, buletinele pentru incapacitate temporară de muncă, eliberează la solicitarea angajaților, certificate cu privire la datele cu caracter personal;
 • Monitorizează procesul de întocmirea a actul privind pontajul lunar al angajaților din subordinea șefilor de secții, servicii, centre de plasament;
 • Consultă salariații în problemele ce ţine de aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, de procedurile de personal, relaţiile de muncă;
 • Pregăteşte şi predă în arhivă documentele ce ţin de activitatea serviciului resurse umane;
 • Asigură exercitarea atribuțiilor autorității tutelare teritoriale în calitate de intervenient accesoriu și reprezentant legal în cadrul organelor de drep;
 • Acordă asistență juridică privind modificarea legislației în domeniul asistenței sociale protecției familiei și copilului, persoanelor adulte cu dizabilități. 

Activitățile și realizările obținute în anul 2020

Pe parcursul anului 2020 în cadrul Serviciului  juridic și resurse  umane s-au desfășurat un ansamblu de activități în scopul realizării obiectivelor strategice ale Direcției genelale, respectarea uniformă a legislaţiei, prin promovarea  implementării unui management eficient al resurselor umane.

Referitor la managementul resurselor umane este necesar de menționat că efectivul limită de personal al DGASPF Ungheni este de 539,9 unități:

 • Aparatul DGASPF și personalul administrativ – auxiliar – 30 unități;
 • Serviciul social ,,Asistență personală” – 250 unități;
 • Serviciul social de îngrijire socială la domiciliu – 78 unități;
 • Serviciul social de asistență socială comunitară – 40 unități;
 • Serviciul social ,,Plasament familial pentru adulți” – 28 unități;
 • Serviciul social de asistență parentală profesionistă – 44 unități;
 • Serviciul social ,,Echipă mobilă”- 5 unități;
 • Serviciul social ,,Casa comunitară” – 7,5 unități;
 • Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii – 1 unitate;
 • Serviciul social de suport monetar – 1 unitate;
 • Serviciul protezare și ortopedie -1 unitate;
 • Centrul de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare” – 25 unități;
 • Centrul de Reabilitare și Integrare Socială a Bătrânilor – 19,5 unități;
 • Centrul de asistență socială a familiei și copilului „CREDO” – 9,5 unități.

Pe parcursul anului 2020 au fost angajați în baza contractului individual de muncă 270 persoane.
Au încetat raporturile de muncă prin demisie sau urmare a expirării contractului individual de  muncă pe perioadă determinată – 216 persoane.

În această perioadă s-a desfășurat procedura de organizare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție – specialist principal pentru administrarea ajutorului social în cadrul Secției prestații sociale, protecție a persoanelor în etate și cu dizabilități.
Serviciului  juridic și resurse  umane a asigurat evidența în registrul electronic a declarațiilor de avere și interese personale, depuse de funcționarii publici din cadrul instituției. La fel s-a asigurat evidența certificatelor de concediu medical acordate angajaților DGASPF (125 certificate/concedii medicale).

În procesul de activitate la necesitate s-au elaborat/modificat/actualizat Regulamentele serviciilor, fișelor de post ale salariaților pentru diferite categorii de funcții/posturi din cadrul instituției și vizarea acestora.
La solicitarea salariatului s-au eliberat certificate, adeverințe cu privire la datele cu caracter personal.
S-a organizat și desfășurat procesul de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici și angajaților Direcției generale. De asemenea s-a asigurat monitorizarea procesului de întocmire a actului privind pontajul lunar al angajaților din subordinea șefilor de secții, servicii și centre de plasament.

Pe parcursul anului 2020 au fost redactate/expertizate juridic și înregistrate 1200 de Ordine privind personalul scriptic.
Referitor la activitatea de bază a instituției în conformitate cu competențele stabilite prin lege în perioada de raportare au fost redactate/expertizate juridic și înregistrate 1300 de Ordine, dispoziții.
De asemenea, s-a efectuat procedura de transmitere a documentelor pentru arhivare perioada anilor 2017-2019. În scopul asigurării aplicării corecte a cadrului normativ de către angajații Direcției generale, s-a acordat asistență informațională cu privire la modificările legislației în vigoare.

În calitate de reprezentant al autorității tutelare teritoriale  în  scopul  asigurării protecției drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu dizabilități, specialiștii DGASPF au participat în diferite instituții de drept la examinarea cauzelor beneficiarilor. În perioada de raportare s-au realizat următoarele activități:

Studierea și înregistrarea dosarelor parvenite din partea instanțelor judecătorești.

Au parvenit 345 de cereri privind examinarea cauzelor civile cu participarea autorității tutelare teritoriale, DGASPF.

Întocmirea demersurilor către autoritatea tutelară locală.

S-au întocmit 16 demersuri către autoritatea tutelară locală din mun.Ungheni cu solicitarea  examinării  condițiilor locative și sociale ale părților participante în proces și întocmirea anchetei sociale la 73 de  familii;

Studierea anchetelor sociale și redactarea avizului autorității tutelare teritoriale privind aprecierea domiciliului copilului minor, decăderea din drepturile părintești a părintelui.

 • S-au redactat 126 avize de examinare a cauzelor civile cu privire la aprecierea domiciliului copilului minor (în privința la 169 copii).
 • S-au redactat 7 avize de examinare a cauzelor civile cu privire la decăderea din drepturile părințești a părintelui (în privința la 7 copiii).
 • S-au întocmit 19 referințe către instanțele judecătorești din alte raioane și instanțele judecătorești ierarhic superioare privind examinarea litigiilor civile.

Participarea în calitate de reprezentant și intervenient accesoriu în cadrul ședințelor de judecată,  organului de urmărire penală,  procuratură, etc: 

 • 215 ședințe privind stabilirea domiciliului copilului minor ( în privința la 278 copii);
 • 15 ședințe cu privire la decăderea din drepturile părintești a părintelui (în privința la 22 copii).
 • 11 ședințe de judecată la examinarea cauzei civile în interesele persoanei adulte cu dizabilități privind instituirea măsurii de ocrotire judiciară sub forma  tutelei;
 • 2 ședințe cu privire la audierea minorului în condiții speciale având calitatea procesuală de victimă.
 • 10 ședinte cu privire la reprezentarea copilului/persoanei cu dizabilități în cadrul instanței de judecată, (la examinarea cauzei penale).
 • 7 cazuri la audierea minorului/persoanei cu dizabilități având calitatea procesuală de inculpat (în cadrul procuraturii, organului de urmărire penală, expertiză judiciară);

Pe parcursul anului 2020 s-a acordat asistență juridică – 27 persoane, s-au examinat pronunțarea hotărîrilor – 274  dosare și total în curs de examinare  – 71 dosare.

image007

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.