Fondul local de sustinere sociala a populatiei

Fondul local de sustinerea sociala a populatiei

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

  Fondul local de susţinere socială a populaţiei  este creat pentru acordarea ajutorului  material păturilor  socialmente vulnerabile  ale populaţiei  şi activează în temeiul  prevederilor  Hotărîrii  Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 „ Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei”.
[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scop și obiective’ collapse_link=’false’]

  Principiul de bază la stabilirea şi distribuirea mijloacelor  fondului este  acordarea ajutorului  material solicitanţilor,  ale căror familii  sunt aflate în situaţii de  dificultate în urma circumstanţelor invocate pe motiv de sănătate,  situaţii  excepţionale  şi  alte circumstanţe care conduc la depăşirea cheltuielilor strict necesare în raport cu venitul familiei solicitantului . Beneficiază de  ajutor material persoanele socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor, invalizilor,  familiilor cu copii invalizi, familiilor monoparentale, familiilor cu mulţi copii, copiilor orfani neinstituţionalizaţi .
[/spoiler]

[spoiler title=’3. Categorii și modul de solicitare’ collapse_link=’false’]

 Admiterea beneficiarilor care necesită ajutor material se efectuează în baza:

  • cererii,
  • anchetei sociale, care determină starea socială, condiţiile de trai, venitul global al familiei,
  • alte acte justificative care confirmă circumstanţele cu impact negativ asupra  bunăstării persoanei solicitante.

Persoana care completează şi depune  cererea de acordare a ajutorului material este titularul ajutorului material,  iar familia ei este beneficiarul ajutorului material.Documentele menţionate se examinează în Comisiile obşteşti pentru evaluarea necesităţilor de acordare a ajutorului material din primării, care înaintează propuneri de acordare ( neacordare ) a ajutorului material.
[/spoiler]

[spoiler title=’4. Activități și evenimente’ collapse_link=’false’]

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor, persoanelor defavorizate

    In primul simestru al anului 2019  pentru  Serviciu au fost alocate din Fondul de susținere a populației 186,0 mii lei.

Pe parcursul simestrului au avut loc  trei ședințe a Comisiei  pentru  protecția  persoanelor  aflate în  situații  de   dificultate .  În  cadrul  ședințelor  Comisiei  au fost  examinate  Rapoartele  de  evaluare  a  situației  familiei/persoanei  defavorizate   prezentate de  către  asistenții sociali comunitari,  în baza  cărora  Comisia a eliberat  aviz  pozitiv  pentru  acordarea  suportului  monetar.

S-a acordat suport monetar la 68  familii/persoane defavorizate în sumă de 181,0 mii lei din următoarele  categorii: persoane cu grad de dezabilitate- 30  în sumă de 79,0 mii lei; pensionari -24, în sumă de 48,7 mii lei; persoane care nu au surse de existenţă-5, în sumă de 14,2 mii lei; familii cu copii -9, în sumă 39,1 mii lei.

Mărimea  suportului monetar  a  fost  acordată  de la 1000 lei pînă la 6000 lei în dependență  de  acțiunile stabilite în planul individualizat de asistență , confirmate prin rezultatele evaluării  necesităților .  Managerul de caz monitorizează utilizarea suportului  monetar  oferit  familiei/persoanei defavorizate  în  scopurile prevăzute în planul individualizat de asistență.

Acordarea ajutorului material anual victimelor represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990

 Victimele reabilitate ale represiunilor  politice vor beneficia  de ajutor material  anual către 6 iulie 2018 în cuantum de 1000 lei.

Mijloacele financiare pentru această destinație au fost virate de  către  Agenția Naționlă Asistență Socială prestatorului de plată  ÎS Poșta Moldovei.

Listele  persoanelor din categoria  respectivă  au  fost  prezentate  Agenției  Naționale Asistență Socială de către Casa Națională de Asigurări  Sociale.  Persoanele care  dispun  de  certificate  care  conferă  statutul de  victimâ  reabilitată ale represiunilor politice  din  perioada  anilor  1917-1990  și nu erau incluse în liste , au  fost  incluse de către structura teritorială de asistență socială și  prezentată lista   completată Agenției Naționale Asistență Socială.

 

Către 3 decembrie Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități  Fondul republican va  distribui 517,1 mii lei

     Către 3 decembrie Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități  Fondul republican va  distribui 517,1 mii lei , cuantumul ajutorului unic fiind de 500 lei.  Vor beneficia de aceste ajutoare 1035 persoane.

Beneficiarii vor fi  selectaţi  din  rîndul  persoanelor  cu grad de  dizabilitate severă , cu grad de  dizabilitate  din  copilărie  și  familiilor cu copii cu grad de dizabilitate , care au  cele mai acute necesităţi în ajutorare  și  care n-au beneficiat de ajutor material pe  parcursul  anului  2017  din  fondul  local de susţinere  social  a  populaţiei .

Listele vor  fi  întocmite de  asistenții sociali comunitari de comun cu  Comisiile obştești pentru evaluarea  necesităţilor de acordare a ajutorului material de pe  lîngă  primării.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor în Etate

Cu  ocazia   Zilei  Internaţionale a Persoanelor în Etate Fondul republican va distribui 225 mii lei, cuantumul ajutorului fiind de 500 lei.  Vor beneficia de aceste ajutoare 450 persoane.

Beneficiarii vor fi  selectaţi  din  rîndul  persoanelor  cu  vîrstele  trecute de 75 ani cu cele mai acute necesităţi în ajutorare,  care n-au beneficiat de ajutor material pe parcursul  anului  2017  din  fondul local de susţinere socială a populaţiei .

Listele vor  fi  întocmite de comun cu  organizaţiile primare ale veteranilor  comunităţii şi aprobate de către Comisia obştească pentru evaluarea  necesităţilor de acordare a ajutorului material de pe  lîngă  primărie.

Către  începutul  anului  şcolar 2017-2018  

    Către începutul anului şcolar 2017-2018 Fondul republican de susţinere socială a populaţiei va aloca 489400 lei destinate ajutorării familiilor nevoiaşe.
În conformitate cu decizia Consiliului de administraţie a fondului local de susţinere social a populaţiei din 18 iulie curent se va acorda ajutor material unic în cuantun de 500 lei familiilor cu copii de vîrstă şcolară care au cele mai acute necesităţi din rîndul orfanilor neinstuţionalizaţi, copiilor cu dizabilităţi, familiilor monoparentale, numeroase.
Selectarea acestor beneficiari va fi efectuată de comun cu instituţiile de învăţămînt şi comisiile obşteşti pentru evaluarea necesităţilor de acordare a ajutorului material de pe lîngă primărie.
Nu se va acorda ajutor material persoanelor din categoriile enumerate care au beneficiat de ajutor material în anul 2017 din fondul local de susţinere socială a populaţiei.

     Ajutor material unic foştilor deportaţi şi deţinuţi politici

      Prin decizia Consiliului de administraţie a Fondului republican s-a stabilit acordarea    ajutorului   material   unic    foştilor   deportaţi   şi  deţinuţi  politici în cuantum  de 700 lei.

Listele  persoanelor  din  categoriile  menţionate  sînt  obţinute de  la organele      administraţiei  publice  centrale, abilitate cu dreptul de stabilire a  pensiilor, care urmează  să  fie  verificate  în  teritoriu, de comun  cu organele  administraţiei  publice  locale.  Persoanele  , care  n-au  atins  vîrsta  de  pensionare  şi  nu sînt în listele  menţionate ,  vor fi  incluse  suplimentar  în  baza  documentelor  oficiale, care confirmă  că  au  fost deportaţi  şi  reabilitaţi.

Ajutor  material  unic către  1  iunie – Ziua  Internaţională a Copiililor

       1iunieCătre  1  iunie – Ziua  Internaţională a Copiililor,  Consiliul de administraţie  a  fondului  local de susţinere socială  a populaţiei  prin  decizia  nr. 5 din 17 mai curent a decis  de a  acorda  ajutor  material  unic  în cuantum de 400 lei  la   657 copii.

Beneficiarii acestor ajutoare vor fi stabiliţi din  rîndul  familiilor  cu  copii care au cele  mai  acute  necesităţi din rîndul orfanilor neistituţionalizaţi, copiilor  cu  dizabilități , familiilor  numeroase , monoparentale.

Nu se va acorda ajutor material persoanelor din categoriile enumerate, care au beneficiat de ajutor material  în anul 2017 din  fondul local de susţinere socială a populaţiei  şi  celor,  care  beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13.06.2008.

Listelor  vor fi perfectate de către comisiile obşteşti pentru evaluarea  necesităţilor  de acordare a ajutorului  material  de pe lîngă  primăriile respective .

Acordarea   ajutoarelor  materiale  unice către 9 mai cu  ocazia celei de-a 72 aniversări

Către 9 mai cu  ocazia celei de-a 72 aniversări  a Victoriei asupra fascismului Consiliul de administraţie  a Fondului republican  a  stabilit  prin  decizia  nr.12 din 27 martie curent  acordarea   ajutoarelor  materiale  unice :

  1. a) participanţilor (invalizilor) la  cel de-al  doilea  război  mondial în cuantum de 10000lei ( 23 participanţi);
  2. b) persoanelor asimilate participanţilor la cel de-al doilea război mondial în cuantum de 5000lei ( 5 persoane);
  3. c) soţiilor (soţilor) supraveţuitori, inapţi de muncă , nerecăsătoriţi ai participanţilor la cel de-al doilea război mondial căzuţi la datorie sau ai invalizilor celui de-al doilea război mondial decedaţi în cuantum de 1000 lei ( 29 persoane).

Listele   persoanelor   din  categoriile  menţionate  au  fost  obţinute  de  la  organele    centrale , abilitate  cu  dreptul  de  stabilire  a  pensiilor   şi  verificate  în  teritoriu de comun cu organele  administrtaţiei  publice  locale.

Susţinerea  materială   a  participanţilor  şi  familiilor   participanţilor  decedaţi  în  urma  lichidării  consecinţelor  catastrofei   nucleare  de  la  Cernobîl

În  scopul  susţinerii  materiale   a  participanţilor  şi  familiilor   participanţilor  decedaţi  în  urma  lichidării  consecinţelor  catastrofei   nucleare  de  la  Cernobîl,   Consiliul  de administraţie   a  Fondului   republican  de  susţinere   socială   a  populaţiei  a stabilit  acordarea  ajutoarelor    materiale   unice   în   cuantum  de  1000 lei  titularilor  menţionaţi.

Vor   beneficia   de   aceste  ajutoare  133  de  persoane ,  fiind   utilizate   în   acest   scop  133  mii  lei.

Listele   persoanelor   din  categoriile  menţionate  au  fost  obţinute  de  la  organele    centrale , abilitate  cu  dreptul  de  stabilire  a  pensiilor   şi  verificate  în  teritoriu de comun cu organele  administrtaţiei  publice  locale.

Ajutoare materiale unice invalizilor  participanţi şi familiilor participanţilor decedaţi în războiul din Afganistan

    În conformitate cu decizia Consiliului de administrație a Fondului republican din ianuarie 2017 întru consemnarea aniversării terminării războiului din Afganistan şi în scopul ameliorării situaţiei materiale s-a acordat ajutoare materiale unice în cuantum de 1000 lei invalizilor participanţi şi familiilor participanţilor decedaţi în războiul din Afganistan la 8 persoane în sumă de 8000 lei.

Deasemenea întru comemorarea aniversării de la începutul conflictului armat de pe Nistru Consiliul de administraţie a stabilit, de a acorda ajutoare materiale unice în cuantum de 1000 lei invalizilor participanţi şi familiilor participanţilor decedaţi în conflict la 11 persoane în sumă de 11000 lei.
[/spoiler]

[spoiler title=’5. Rezultate’ collapse_link=’false’]

Acordarea ajutoarelor materiale pe parcursul anului 2017

    Pe parcursul anului 2017 din fondul local de susinere socială a populaţiei au fost acordate ajutoare materiale la 5599 persoane în sumă de 3569.9 mii lei.

Dintre care 3485 persoane au beneficiat de ajutoare materiale unice la datele cu destinaţie specială în sumă de 2118,8 mii lei .(Întru consemnarea aniversării terminării războiului din Afganistan, întru comemorarea declanşării conflictului armat de pe Nistru, participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, participanţilor la cel de-al doilea război mondial, către Ziua Internaţională a Copiilor , întru comemorarea deportărilor în masă din R. Moldova foştilor deportaţi şi deţinuţi politici, către începutul anului şcolar 2017-2018, către Ziua Internaţională a Persoanelor în Etate, către Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi).
2114 persoane au beneficiat de ajutoare materiale în sumă de 1451,1 mii lei în baza cererilor de acordare a ajutorului material.
O parte componentă în activitatea fondului local de susţinere socială a populaţiei o constituie lucrul cu petiţiile cetăţenilor. Pe parcursul anului în adresa fondului local de susţinere socială a populaţiei au parvenit 123 petiţii din instanţele ierarhic superioare, care s-au examinat în termenii stabiliţi conform legislaţiei în vigoare . S-a refuzat acordarea ajutorului la 30 persoane , motivele fiind : nu se încadrau nici într-o categorie de vulnerabilitate; beneficiau de ajutor social; au beneficiat de ajutor pe parcursul anului.

[/spoiler]   

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.