Serviciul social „Asistenţă personală”

Serviciul social „Asistenţă personală”

Serviciul social „Asistenţă personală”

Serviciul „Asistenţă personală”  este un serviciu social specializat, instituit prin Decizia nr. 4/18 din 25.10.2012 a Consiliului raional Ungheni. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei naționale, Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului, Standardele minime de calitate și deciziile Consiliului raional Ungheni.

Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură, etc).

Beneficiarii Serviciului – persoane cu dizabilităţi severe, inclusiv copii de la vârsta de 3 ani, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite în Instrucţiunea anexată în Regulament.

Obiectivele Serviciului:
1. oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;
2. facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în cîmpul muncii;
3. prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;
4. sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.

Personalul Serviciului este constituit din şeful Serviciului şi asistenţii personali.

Şeful Serviciului are următoarele atribuţii:
♦ coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
♦ supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
♦ elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
♦ colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Asistentul personal are următoarele responsabilităţi:
— prestează activităţile prevăzute în contractul individual de muncă, fişa postului şi planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
— participă la instruirile organizate de prestatorul de Serviciu;
sesizează prestatorul de Serviciu despre orice modificare în starea fizică, psihică sau socială a beneficiarului;
colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

În funcţia de asistent personal poate fi angajată orice persoană, inclusiv unul din membrii familiei sau rudele beneficiarului, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
→ are vârsta minimă de 18 ani;
→ nu a atins vârsta standard de pensionare conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
→ nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
→ are capacitate deplină de exerciţiu;
→ starea de sănătate corespunde cerinţelor funcţiei ocupate.

Atenție! Nu poate fi angajat în calitate de asistent personal părintele copilului cu dizabilităţi severe, care beneficiază de concediu de maternitate sau de concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.

Drepturile şi obligaţiile beneficiarului:
1. să fie informat asupra prevederilor legale privind funcţionarea Serviciului;
2. să selecteze asistentul personal;
3. să fie consultat cu privire la toate deciziile care îl privesc;
4. să depună, în condiţiile legislaţiei în vigoare, plângeri şi reclamaţii în cazul lezării drepturilor sale ce decurg din prevederile Regulamentului;
5. să i se asigure confidenţialitatea informaţiei obţinute în procesul de prestare a serviciului.

Beneficiarul şi, după caz, reprezentantul său legal au următoarele obligaţii:
1. să comunice Direcţiei Asistenşă Socială şi Protecţie a Familiei, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea sau încetarea dreptului de a i se acorda Serviciul,
2. să colaboreze cu asistentul personal şi cu şeful Serviciului în vederea recuperării, reabilitării şi integrării sociale.

  Instrucţiunea privind modul de determinare a eligibilităţii pentru serviciul„Asistenţă personală”

Persoana cu dizabilităţi este considerată eligibilă pentru Serviciu dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 

  1. instituţia responsabilă de determinarea dizabilităţii i-a recomandat servicii de îngrijire permanentă din partea altei persoane;
  2. nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituţii rezidenţiale (nu este la întreţinerea deplină a statului) sau de servicii de deservire la domiciliu oferite de lucrătorul social;
  3. nu beneficiază de alocaţie pentru îngrijire şi/sau însoţire, supraveghere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  4. în cadrul evaluării complexe, echipa multidisciplinară de specialişti determină că solicitantul se află în cel puţin în una dintre situaţiile menţionate la pct. 2 al prezentei Instrucţiuni.

Se stabileşte dreptul la asistenţă personală a persoanei cu dizabilităţi dacă se constată:

  1. afectarea gravă sau lipsa mobilităţii generale a persoanei, însoţită de afectarea gravă sau lipsa motricităţii fine a mîinii – persoana nu este capabilă, fără suportul din partea altei persoane, să stea pe şezute, să se ridice în picioare, şi să meargă, să se transfere dintr-un loc în altul (scaun cu rotile, pat, scaun, WC, cadă etc.) şi, totodată, nu reuşeşte să realizeze acţiuni coordonate pentru a ridica, manipula şi menţine obiecte folosind mâna şi degetele;
  2. prezenţa unui comportament problematic cu frecvenţă zilnică – persoana prezintă manifestări care deranjează prin faptul că sunt neobişnuite şi repetate, perturbă activitatea altor persoane, sînt considerate ruşinoase şi inacceptabile, prezintă pericol pentru persoană şi/sau pentru cei din jur (îşi provoacă durere fizică sie şi sau altor persoane; distruge lucruri; vorbeşte singură; are accese spontane de furie, râs, plâns; are mişcări bizare şi repetitive ale corpului; se dezbracă în public; refuză categoric să participe la activităţi comune cu alte persoane etc.);
  3. lipsa abilităţilor de autoîngrijire şi interacţiune socială în cazul persoanelor cu dizabilităţi mintale – persoana nu este capabilă, fără suportul din partea altei persoane, să realizeze activităţi de igienă personală, precum şi activităţi instrumentale privind rutina zilnică (pregătirea şi servirea hranei, curăţenie, spălatul rufelor, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea banilor, folosirea transportului public, accesarea diferitor servicii medicale, educaţionale, sociale etc.);
  4. afectarea gravă sau lipsa văzului – persoana nu este capabilă, fără suportul din partea altei persoane, să realizeze activităţi instrumentale privind rutina zilnică şi nu se orientează în afara locuinţei.
  5.  Evaluarea situaţiei persoanei se face prin raportare la abilităţile specifice persoanelor fără dizabilităţi din aceeaşi categorie de vârstă.

Rezultate: în primele două trimestre ale anului 2021, serviciul social „Asistență personală” constituie 250 de unități, dintre care patru șefi ai serviciului și 246 de asistenți personali ( 70- finanțați din bugetul raional, 176- aprobați și finanțați din pachetul minim de serviciul social).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.