Serviciul social „Asistenţă personală”

Serviciul social „Asistenţă personală”

Serviciul social „Asistenţă personală”

[spoiler title=’1. Cadrul legislativ’ collapse_link=’false’]

Serviciul social „Asistenţă personală” (în continuare – Serviciu) este un serviciu social specializat, instituit prin decizia Consiliului raional 4/18 din 25.10.2012

Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei, prezentul Regulament, Standardele minime de calitate pentru Serviciul dat, deciziile Consiliului raional.
[/spoiler]

[spoiler title=’2. Scop și obiective’ collapse_link=’false’]

Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).

Obiectivele Serviciului:

 1. oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;
 2. facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în cîmpul muncii;
 3. prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;
 4. sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.

[/spoiler]

[spoiler title=’3. Categorii și modul de solicitare’ collapse_link=’false’]

Personalul Serviciului este constituit din şeful Serviciului şi asistenţii personali.
Şeful Serviciului are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
 2. supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
 3. elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
 4. colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

12. Asistentul personal are următoarele responsabilităţi:

 1. prestează activităţile prevăzute în contractul individual de muncă, fişa postului şi planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
 2. participă la instruirile organizate de prestatorul de Serviciu;
 3. sesizează prestatorul de Serviciu despre orice modificare în starea fizică, psihică sau socială a beneficiarului, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de prezentul Regulament;
 4. colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Poate fi angajată în funcţia de asistent personal orice persoană, inclusiv unul din membrii familiei sau rudele beneficiarului, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. are vîrsta minimă de 18 ani;
 2. nu a atins vîrsta standard de pensionare conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 3. nu a fost condamnată pentru săvîrşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. starea de sănătate corespunde cerinţelor funcţiei ocupate.

Nu poate fi angajat în calitate de asistent personal părintele copilului cu dizabilităţi severe, care beneficiază de concediu de maternitate sau de concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.

Drepturile şi obligaţiile beneficiarului:

 1. să fie informat asupra prevederilor legale privind funcţionarea Serviciului;
 2. să selecteze asistentul personal;
 3. să fie consultat cu privire la toate deciziile care îl privesc;
 4. să depună, în condiţiile legislaţiei în vigoare, plîngeri şi reclamanţii în cazul lezării drepturilor sale ce decurg din prevederile prezentului Regulament;
 5. să i se asigure confidenţialitatea informaţiei obţinute în procesul de prestare a serviciului.

17. Beneficiarul şi, după caz, reprezentantul său legal au următoarele obligaţii:

 1. să comunice Direcţiei asistenşă socială şi protecţie a familiei, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea sau încetarea dreptului de a i se acorda Serviciul;
 2. să colaboreze cu asistentul personal şi cu şeful Serviciului în vederea recuperării, reabilitării şi integrării sociale;
  Instrucţiunea privind modul de determinare a eligibilităţii pentru serviciul
  „Asistenţă personală”
  1. Persoana cu dizabilităţi este considerată eligibilă pentru Serviciu dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. instituţia responsabilă de determinarea dizabilităţii i-a recomandat servicii de îngrijire permanentă din partea altei persoane;
  2. nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituţii rezidenţiale (nu este la întreţinerea deplină a statului) sau de servicii de deservire la domiciliu oferite de lucrătorul social;
  3. nu beneficiază de alocaţie pentru îngrijire şi/sau însoţire, supraveghere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  4. în cadrul evaluării complexe, echipa multidisciplinară de specialişti determină că solicitantul se află în cel puţin în una dintre situaţiile menţionate la pct. 2 al prezentei Instrucţiuni.

  2. Se stabileşte dreptul la asistenţă personală a persoanei cu dizabilităţi dacă se constată:

  1. afectarea gravă sau lipsa mobilităţii generale a persoanei, însoţită de afectarea gravă sau lipsa motricităţii fine a mîinii – persoana nu este capabilă, fără suportul din partea altei persoane, să stea pe şezute, să se ridice în picioare, şi să meargă, să se transfere dintr-un loc în altul (scaun cu rotile, pat, scaun, WC, cadă etc.) şi, totodată, nu reuşeşte să realizeze acţiuni coordonate pentru a ridica, manipula şi menţine obiecte folosind mîna şi degetele;
  2. prezenţa unui comportament problematic cu frecvenţă zilnică – persoana prezintă manifestări care deranjează prin faptul că sînt neobişnuite şi repetate, perturbă activitatea altor persoane, sînt considerate ruşinoase şi inacceptabile, prezintă pericol pentru persoană şi/sau pentru cei din jur (îşi provoacă durere fizică sie şi sau altor persoane; distruge lucruri; vorbeşte singură; are accese spontane de furie, rîs, plîns; are mişcări bizare şi repetitive ale corpului; se dezbracă în public; refuză categoric să participe la activităţi comune cu alte persoane etc.);
  3. lipsa abilităţilor de autoîngrijire şi interacţiune socială în cazul persoanelor cu dizabilităţi mintale – persoana nu este capabilă, fără suportul din partea altei persoane, să realizeze activităţi de igienă personală, precum şi activităţi instrumentale privind rutina zilnică (pregătirea şi servirea hranei, curăţenie, spălatul rufelor, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea banilor, folosirea transportului public, accesarea diferitor servicii medicale, educaţionale, sociale etc.);
  4. afectarea gravă sau lipsa văzului – persoana nu este capabilă, fără suportul din partea altei persoane, să realizeze activităţi instrumentale privind rutina zilnică şi nu se orientează în afara locuinţei.

  5. Evaluarea situaţiei persoanei se face prin raportare la abilităţile specifice persoanelor fără dizabilităţi din aceeaşi categorie de vîrstă.

   

   

  Care sunt beneficiarii Serviciului – persoane cu dizabilităţi severe, inclusiv copii de la vîrsta de 3 ani, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite în Instrucţiunea anexată la prezentul Regulament;[/spoiler]

[spoiler title=’4. Activități și evenimente’ collapse_link=’false’]

Seminar de instruire cu participarea asistenţilor personali

În perioada 13-14 decembrie 2018 , în sala de ședințe a Consiliului raional a fost desfășurat seminarul de instruire continuă a asistenților personali cu tematica:

,, Nevoi și probleme actuale ale persoanelor cu disabilități. Facilitarea accesului acestora la servicii și prestații sociale.

Asistenții personali au fost familiarizați despre serviciile și prestațiile sociale existente la nivelul raionului Ungheni,destinaate persoanelor cu dizabilități, politici de protecție a drepturilor acestora.

În scopul prevenirii riscurilor profesionle la locul de muncă s-a discutat despre instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă.

Totodată , în scopul  planificarii cu succes a  instruirilor pentru anul 2019 s-a evaluat necesitatea de instruire a fiecărui asistent personal în parte.

Astfel, am identificat tematicile necesare pentru a îmbunătăți capacitatea profesională a fiecărui angajat în cadrul Serviciului ,,Asistență personală”.

[slideshow_deploy id=’38992′]

Seminarul instructiv  cu Asistenții  personali din cadrul Direcţiei în domeniul securității și sănătății în muncă

    La data de 07.02.2018. În sala de ședințe a Consiliului rational  Ungheni a fost realizat cu succes  seminarul instructiv  cu Asistenții  personali din cadrul Direcţiei în domeniul securității și sănătății în muncă.

Specialiștii Direcției în comun cu Serviciul Situații Excepționale au instruit persoanele sus menționate în direcția prevenirii incendiilor, care în ultimul timp sunt mai fregvente.

[slideshow_deploy id=’38326′]

   Şedinţa  Grupului de lucru pentru evaluarea instituțiilor publice și clădirilor de menire socială privind adaptarea lor la necesitățile persoanelor cu dizabilități

    La data de 6 februarie 2018, în sala de coferinţe al Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat şedinţa de lucru a Grupului de lucru pentru evaluarea instituțiilor publice și clădirilor de menire socială privind adaptarea lor la necesitățile persoanelor cu dizabilități.

Conform agendei s-au discutat următoarele chestiuni:

 1. Prezentarea informației despre situaţia actuală privind accesibiltatea la infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități din r-l Ungheni.

Raportor:  C.Potlog, șef adjunct DASPF, membru al Grupului

 1. Aprobarea Planului de acțiuni pentru a.2018.

Raportor:  A.Brînză,Vicepreşedintele  r-lui Ungheni, Președinte al Grupului

 1. Stabilirea mecanismului de comunicare între membrii Grupului de lucru.

Raportor:  Sv. Arhiri, specialist principal DASPF, secretar al Grupului

[slideshow_deploy id=’38313′]

Seminar de instruire a asistenţilor familiali din cadrul  Direcţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

La data de 25.01.2017 în sala de  conferințe a Consiliului  raional  Ungheni a avut loc seminar de instruire a asistenţilor familiali  din cadrul  Direcţiei   în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Specialiștii   Direcției în  comun  cu  specialiștii  Serviciului situații excepționale   au  instruit  persoanele  date  în  direcția  prevenirii  incendiilor  care  în  ultimul  timp,  în  deosebi  în  perioada  de  iarnă,  devin  tot  mai  frecvente.

Specialiștii  au  menționat  că, conform statisticilor anual incendiile care se produc  în  Republica  Moldova  la  gospodăriile  cetățenești  au  loc  ca  urmare  a  coșurilor  de fum  defectate,  necurățite,  ignorarea  cerințelor  serviciului  situații  excepționale.  Direcția  salvatori  și  pompieri  a  recomandat   ca  fiecare  cetățean care utilizează  la  încălzirea  locuințelor sobe sau aparate electrice de încălzire,  trebuie să ia măsuri  specifice de prevenire a incendiilor.  Fiecare persoană  să conștientizeze posibilele tragedii care pot surveni în urma ignorării cerințelor serviciului de pompieri și salvatori.

Persoană  responsabilă din cadrul  DASPF  a  petrecut anterior instruirea semestrială cu categoria  dată   și a  menționat că fiecare angajat este responsabil privitor  la realizarea  măsurilor  de  prevenire  a  incendiilor,   executarea   obligațiilor  de  serviciu conform fișei de post,  ținând cont de securitatea  muncii, vieții și sănătății personale și a beneficiarilor care se află la îngrijire, totodată semnând fișa personală de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă. Atitudinea neglijentă  față de persoanele din plasament este pedepsită conform legislației în vigoare.
[/spoiler]

[spoiler title=’5. Rezultate’ collapse_link=’false’]

Rezultate: 246 de unități cu asistenţi personali și 4 unități cu șefi de serviciu.
[/spoiler]

IN RUBRICA ASISTENTA PERSONALA

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.