Centru Sculeni „Sfîntul Vasile cel Mare”

Centru Sculeni „Sfîntul Vasile cel Mare”

Centrul de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice  „Sfîntul Vasile cel Mare”

Beneficiari ai Centrului cetăţenii Republicii Moldova şi străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care au atins vârsta standard de adult/vârstnic şi care, din cauza unor circumstanţe de natură fizică sau socială, au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită supraveghere, asistare şi îngrijire specializată.

persoane vârstnicepersoane care au atins vârsta standard de pensionare conform prevederilor legislaţiei;

persoane adulte persoane care au depăşit vârsta adolescenţei (de la 18 ani până la vârsta de pensionare)

persoane cu dizabilităţi –  persoane care au deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

plasament temporar – perioadă de plasament al persoanei adulte în cadrul Centrului, cu o durată de până la şase luni de zile, în scopul depăşirii situaţiei de dificultate în care se află. Plasamentul se realizează în baza evaluării necesităţilor, obiectivelor planului individualizat de asistenţă şi cererii personale;

plasament de lungă durată – perioadă de plasament al persoanei adulte în cadrul Centrului, cu o durată nedeterminată, cu prestarea spectrului de servicii în corespundere cu necesităţile stabilite în planul individualizat de asistenţă şi cererea persoanei.

Scopul Centrului este asigurarea protecției sociale a beneficiarilor pentru depășirea situației de dificultate și îmbunătățirea calității vieții acestora, în baza evaluării necesităților lor.

Obiectivele Centrului sunt:

 1. asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare, menținerea capacităților funcționale pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor;
 2. acordarea asistenței socio-medicale în conformitate cu necesitățile speciale și particularitățile individuale;
 3. organizarea gospodăriei auxiliare, în măsura posibilităților în vederea îmbunătățirii calității deservirii beneficiarilor și desfășurării activităților de ergoterapie;
 4. promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generații.

Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului:

 • Plasament,
 • Alimentație,
 • Asistență medicală,
 • Asistență igienico-sanitară,
 • Consiliere psihologică,
 • Agrement,
 • Reabilitare,
 • Activități cultural sportive,
 • Organizarea și asigurarea înmormântării beneficiarilor conform prevederilor contractuale.

Dosarul personal al beneficiarului include, după caz, următoarele acte:

 • cererea personală sau a reprezentantului legal;
 • evaluarea inițială care confirmă statutul social și necesitatea plasării în Centru;
 • evaluarea complexă a persoanei;
 • planul individualizat de asistență;
 • contract de prestări servicii;
 • certificatul medical, eliberat de organul de resort;
 • fișele medicale care vor conține rezultatele investigațiilor medicale: radiograma și descrierea ei, rezultatele examenelor de laborator MRS și grupa intestinală;
 • trimiterea extras din fișa medicală a bolnavului de ambulatoriu, de staționar (F027e);
 • copia actului de identitate;
 • copia legitimației de pensionar;
 • copia poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală;
 • demersul autorității administrației publice locale de nivelul întâi, cu argumentarea necesității plasamentului;
 • avizul Comisiei pentru protecția adultului aflat în situație de risc social.


Începând cu anul 2013 pe lângă Direcţia Asistență Socială şi Protecție a Familiei Ungheni în colaborare cu Asociaţia Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Comunitate Incluzivă Moldova”, în cadrul Centrului funcționează serviciul social: „Respiro”, instituit prin Decizia 1/26 din 28.02.2013 a Consiliului raional Ungheni și modificat ulterior în serviciul social  „Îngrijire și supraveghere 24 de ore” prin Decizia nr.6/21 din 14.12.2017 a Consiliului raional Ungheni.

Beneficiari ai Serviciului persoane cu dizabilităţi severe, selectate în conformitate cu criteriile de admitere a beneficiarilor în cadrul Serviciului.

Solicitant al Serviciului părintele, reprezentantul legal, membrul familiei, ruda, persoana implicată în îngrijirea continuă a persoanei cu dizabilităţi severe, care depune cerere de acordare a Serviciului;

Scopul Serviciului este acordarea asistenţei specializate timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe pe o perioadă de maximum 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus.

Obiectivele Serviciului sunt următoarele:

 • cazarea, alimentarea, asigurarea condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor Serviciului;
 • protecţia, supravegherea stării de sănătate, îngrijirea şi suportul beneficiarilor;
 • dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor Serviciului;
 • după caz, asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie;
 • asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;
 • consilierea psiho-socială şi sprijin pentru părinţi/îngrijitori în vederea depăşirii situaţiilor de criză.

Serviciul dispune de 2 dormitoare, dotate cu paturi multifuncționale. Beneficiarii au accces direct la sala de sufragerie, grupul sanitar (inclusiv acces pentru persoanele cu scaun rulant) și spațiu cu posibilități de petrecere a timpului liber.

Pentru admiterea în Serviciu, solicitantul trebuie să depună o cerere în scris la asistentul social comunitar, la prestatorul de serviciu sau la DGASPF Ungheni, cu următoarele documente:

 • copia actului personal de identitate;
 • copia actului de invaliditate a persoanei cu dizabilități care urmează a fi plasată în serviciu;
 • copia certificatului de invaliditate a persoanei cu dizabilități care urmează a fi plasată în serviciu;
 • extrasul– trimitere (formularul nr.27/e), fișa medicală de ambulatoriu (formular nr. 25/e) sau carnetul de dezvoltare a copilului (formularul nr. 112/e);
 • acordul în scris a beneficiarului sau a reprezentantului legal în cazul beneficiarului minor ori declarat incapabil de instanța de judecată.

Sediul Centrului: comuna Sculeni, str. Alexandru cel bun, nr. 16.
Tel. 0236-6-30-95

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.