Eliberarea taloanelor de tratament balneo-sanatorial

Bilete de tratament balneo-sanatorial

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilitatăţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr.372 din 06.05.2010, persoanele în vârstă şi cu dizabilităţi au dreptul la asigurare cu bilete de tratament balneo-sanatorial.
♦ persoană în vârstă – persoană care a atins vârsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat;
♦ persoană cu dizabilităţi – persoană cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane, confirmată prin certificat privind gradul de dizabilitate eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilităţi se efectuează în cadrul Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă aflate în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.

   DREPTUL LA BILETE DE REABILITARE

Dreptul la asigurare cu bilete se acordă o dată la 3 ani, persoanelor în etate şi celor cu dizabilităţi, cetăţeni ai Republicii Moldova sau străini, specificați la art. 2 alin. (1) din Legea Nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care au atins vârsta de 18 ani şi se află în evidenţa Structurilor teritoriale de asistență socială.

Persoanele în vârstă și cu dizabilități, care au suportat infarct miocardic acut/repetat sau ictus cerebral primar/repetat, în primele 6 luni după incident, conform Trimiterii – extras (Formular nr. 027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului  (Formular nr. 025/e), după caz, au dreptul la bilete în Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă, dacă anterior au beneficiat de bilet distribuit de Structura teritorială de asistență socială.

Persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi aflate la întreţinerea deplină a statului în aziluri, internate psihoneurologice, alte forme de plasament temporar sau permanent, nu beneficiază de dreptul la asigurarea gratuită cu bilete.

ACTE NECESARE

Dreptul la bilet se stabileşte de către Structura teritorială de asistență socială de la locul de domiciliu al solicitantului în baza cererii de luare în evidență (conform anexei nr.1 din Regulament), depusă de către solicitant cu prezentarea următoarelor documente, după caz:

  • actul de identitate,
  • legitimaţia de pensionar,
  • certificatul privind gradul de dizabilitate eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale,
  • adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (Formular nr. 070/e),
  •  extrasul din contul personal de asigurări sociale eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale sau copia de pe prima şi ultima pagină care conţin înscrieri ale carnetului de muncă.

ELIBERAREA BILETELOR DE REABILITARE

Bilete gratuite se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate neangajate în cîmpul muncii;
b) persoanelor în vîrstă beneficiare de pensie pentru limită de vîrstă sau alocaţie socială de stat, neangajate în cîmpul muncii.

Bilete cu reducere de 70 % din cost se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate angajate în câmpul muncii;
b) persoanelor cu dizabilităţi medii neangajate în câmpul muncii;
c) însoțitorilor persoanelor cu dizabilităţi severe.

Persoanele cu dizabilități severe care potrivit concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă  sau a structurilor sale teritoriale necesită ajutor permanent din partea altei persoane beneficiază de bilet de tip” ÎNSOȚITOR”.
Însoțitor poate fi orice persoană care a atins vârsta de 18 ani și este aptă să ofere servicii de supraveghere, suport și îngrijire a beneficiarului pe perioada reabilitării/recuperării.

Bilete cu o reducere de 30 % din cost se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilităţi medii angajate în câmpul muncii;
b) persoanelor în etate beneficiare de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate sau de alocaţii sociale de stat, angajate în câmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfăşoară activităţi de întreprinzător de diferite forme.

Persoanele cu dizabilități şi pensionarii (de vârsta-standard de pensionare), cetăţeni ai Republicii Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi conform Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, beneficiază de dreptul la reabilitare/recuperare anuală cu o reducere de 30 % din costul biletului.
Biletul se eliberează beneficiarului de către DGASPF Ungheni cu 20 de zile înainte de data prezentării sale la Centru. În cazul în care beneficiarul refuză să se deplaseze în termenul indicat în bilet la Centru, el este obligat să restituie biletul înapoi cu 10 zile înainte de data indicată în bilet.  DGASPF Ungheni va redistribui biletul neutilizat altui solicitant, conform rândului din solicitări.
Biletele se eliberează solicitanţilor la prezentarea următoarelor acte:
a) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (Formular nr. 070/e);
b) buletinul de identitate, iar în cazul biletelor de reabilitare peste hotarele țării – şi paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
c) legitimaţia de pensionar;
d) extrasul din contul personal de asigurări sociale eliberat de Casa Teritorială de Asigurări Sociale sau copia de pe prima şi ultima pagină care conţin înscrieri ale carnetului de muncă;
e) pentru persoanele neangajate în câmpul muncii – certificatul prin care se confirmă că solicitantul nu a beneficiat de bilet în ultimii trei ani prin intermediul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, iar pentru persoanele încadrate în câmpul muncii – de la locul de muncă;
f) însoțitorul la primirea biletului prezintă actele menționate în lit. a) și b) de mai sus.

La momentul primirii biletului, beneficiarul este informat că:
a) nu se permite modificarea termenului de valabilitate, vânzarea, schimbul sau transmiterea biletului altei persoane;
b) biletul se eliberează pentru tratamentul unei singure persoane;
c) beneficiarul este obligat să prezinte biletul la unitatea de recepţie a Centrului pentru înregistrare şi perfectarea fişei sanatoriale;
d) beneficiarului care a întrerupt de sine stătător procesul de reabilitare/recuperare termenul neutilizat nu i se compensează sub nici o formă;
e) în termen de 20 de zile de la întoarcere, beneficiarul este obligat să prezinte personal DGASPF Ungheni cuponul detaşabil al bonului.

Pentru întrebări suplimentare:  tel. (0236) 2 -83- 47/ DGASPF Ungheni, bir. 1.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.