Contabil – șef în cadrul Secției economico-financiare, monitorizare, evaluare și planificare, DGASPF

Contabil - șef în cadrul Secției economico-financiare, monitorizare, evaluare și planificare, DGASPF
Contabil – șef în cadrul Secției economico-financiare, monitorizare, evaluare și planificare, DGASPF

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate: Protecţie socială

Funcţia publică vacantă: AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C53. Contabil-şef

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Contabil – șef în cadrul Secției economico-financiare, monitorizare, evaluare și planificare, DGASPF .

Data-limită de depunere a documentelor: 12.09.2019

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Coordonarea și supervizarea tuturor activităților contabile din cadrul DGASPF.
2.Elaborarea devizului de venituri și cheltuieli din cadrul direcției
3.Elaborarea și implementarea sistemului  de evidență contabilă a direcției.
4.Asigurarea dotărilor corespunzătoare a subordonaților cu resurse necesare.
5.Asigurarea executării bugetului în conformitate cu planurile de finanțare și legislației în vigoare.
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Olaru Vitalie
Telefon: 0 (236) 22448
E-mail: vitalie.olaru@mail.ru
Raion, oraș: mun. Ungheni, UNGHENI

Adresa: mun. Ungheni, str. V. Alecsandri 4 A, sediul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei, biroul 7

Tip de angajare: Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

  1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:superioare, în domeniul contabilității.
Cerințe specifice minime:3 ani de experiență profesională în domeniu, abilități de utilizare a computerului .

Documente ce urmează a fi prezentate:
Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da

Alte documente necesare: 
– diploma de studii (copia și originalul);
– formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice;

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie: 7200 lei

Bibliografia concursului:

– Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
– Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
– Legea nr.16 din 16.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
– Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;
– Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007;
– Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
– Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar.

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.