Specialist principal pentru administrarea ajutorului social în cadrul Secției prestații sociale, protecție a persoanelor în etate și cu dizabilități, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni

Specialist principal pentru administrarea ajutorului social în cadrul Secției prestații sociale, protecție a persoanelor în etate și cu dizabilități, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni

Specialist principal pentru administrarea ajutorului social în cadrul Secției prestații sociale, protecție a persoanelor în etate și cu dizabilități, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni 

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate: Protecţie socială

Funcţia publică vacantă: AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist principal pentru administrarea ajutorului social în cadrul Secției prestații sociale, protecție a persoanelor în etate și cu dizabilități, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni

Data-limită de depunere a documentelor: 16.09.2019

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii.

Primirea, verificarea și procesarea cererilor de acordare a ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului;

Formarea listelor de plată pentru CTAS și ordinelor cu privire la acordarea  ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului;

Verificarea selectivă în teritoriu a autenticității informației prezentate de beneficiar pentru stabilirea ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului;

Asistența metodologică și practică privind cerințele și condițiile acordării ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Olaru Vitalie
Telefon: 0 (236) 22448
 E-mail: vitalie.olaru@mail.ru
Raion, oraș: mun. Ungheni, UNGHENI
Adresa: str. Vasile Alecsandri 4A, biroul nr. 7
Tip de angajare: Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

  1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
studii superioare (asistență socială, drept, administrație publică etc.)
1 an experiență profesională în domeniu
abilități de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate:
Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da

Alte documente necesare:
formularul de participare
copia diplomei de studii auterntificată sau împreună cu  originalul

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, email sau personal.
mun. Ungheni, str. Vasile Alecsandri 4A, biroul 7
e-mail: vitalie.olaru@mail.ru

Salariu de funcţie: 5270 lei

Bibliografia concursului:

Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul  fucționarului public;

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

Legea asistenței sociale nr.547-XV din 25.12.2003;

Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;

Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul  de stabilire și plată a ajutorului social

Adauga un comentariu

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.